ศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของภาครัฐ

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

สารสนเทศล่าสุด

  1. อินโฟกราฟิก

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

  1. ชุดตัวชี้วัด
  2. ประเด็นยุทธศาสตร์
  3. บทความวิเคราะห์

สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์  บทความวิเคราะห์ อินโฟกราฟิก เอกสารและสิ่งพิมพ์ โครงการบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ