Banner helppage Big

ข้อตกลงการให้บริการ

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 30 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

ข้อตกลงการให้บริการ

(เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ)

ข้อตกลงการให้บริการ

     เอกสารข้อตกลงการให้บริการฉบับนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นข้อกำหนดการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ โดยมีข้อตกลงถึงระดับคุณภาพของบริการผู้ให้บริการที่มีให้แก่ผู้ใช้บริการ รับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

การให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

     ๑. ผู้ใช้บริการต้องแสดงความจำนงขอใช้บริการโดยกรอกข้อมูลในแบบบริการข้อมูลที่การให้ บริการข้อมูล (ไม่รับแจ้งบริการทางบริการถามตอบและโทรศัพท์)

     ๒. ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ จะดำเนินการดังนี้

         ๒.๑ แจ้งกลับการรับเรื่อง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๑ วันทำการ

         ๒.๒ พิจารณาคำขอ และ เสนอคำขอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ภายใน ๓ วันทำการ

         ๒.๓ แจ้งกลับไปยังผู้รับบริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อโดยตรงกับเจ้าของข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ (ซึ่งระยะเวลาขึ้นกับลักษณะของความต้องการ)

ฮิต: 4733