ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน (Human Development Index : HDI)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 17 มกราคม 2560 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศอาเซียน (Human Development Index : HDI)

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) หรือ HDI คือดัชนีที่บ่งบอกถึงการพัฒนาใน ๓ ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ (วัดจาก Life Expectancy หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากร) ด้านการศึกษา (วัดจาก Adult Literacy rate หรืออัตราการอ่านออกเขียนได้ และ การเข้าชั้นเรียนโดยเฉลี่ย) ด้านเศรษฐกิจ (วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP โดยแปรค่าแบบ PPP) ทั้ง ๓ ตัวชี้วัดนี้นำมาประกอบเป็นดัชนีการพัฒนามนุษย์ โดยค่า HDI จะมีค่าระหว่าง ๐ ถึง ๑ ซึ่งการพัฒนามนุษย์นั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงให้แต่ละประเทศ และยังถือเป็นหนึ่งในประเด็นของเสาหลักประคมสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย statxchange ข้อมูลเพิ่มเติม....

ฮิต: 12867