นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์_1

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศ : 29 พฤษภาคม 2560

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๖ กำหนดให้รัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุกคล และในปัจจุบัน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้ใช้บริการได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะราย อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวของประชาชน (Private rights) …

 

อ่านทั้งหมด...

ฮิต: 5177