นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 01 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

จัดทำเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

๑.๑ เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาจจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสมาชิกในการใช้บริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น

 

๑.๒ ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ประกอบด้วย ชื่อ (Name) เพศ (Sex) อายุ (Gender) อีเมล์แอดเดรส (E-mail Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) หรือ ข้อความอื่น ๆ

๑.๓ นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสถิติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

๑.๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

๒. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานสถิติแห่งชาติเท่านั้น

 

๒.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 

๒.๓ ในกรณีที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

๓. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการให้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อแจ้งใดๆ จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติรับทราบทาง E-Mail ที่ gsicatnso.go.th

 

๔. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

๕. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

 

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป

 

๖. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานสถิติแห่งชาติอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์นี้

 

๗. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ(ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ)

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๓-๑๒๙๗

โทรสาร : ๐-๒๑๔๓-๘๑๑๗

Email : gsicatnso.go.th

 

ฮิต: 4772