feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

บทความวิเคราะห์

อุตสาหกรรมยุคใหม่กับ “Green Industry”

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

green-industry

ในปัจจุบันทั่วโลกได้ประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและทางอากาศรวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สาเหตุนั้นมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นตัวการสำคัญ โดยมีโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ดังนั้นเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนจึงเกิดแนวทางการบริหารจัดการที่เรียกว่า “อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งเป็นแนวทางที่กำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

อินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่นไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 15 กันยายน 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 15 กันยายน 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

อินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่นไทย

ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีผู้คนให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น อินเทอร์เน็ตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการติดต่อสื่อสาร และคงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่า“อินเทอร์เน็ต” นั้นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ และดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกจะถูกโยงให้เกี่ยวข้องกับมันอย่างเลี่ยงไม่ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๒

ภัย...เงียบ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ภัย...เงียบ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

World Stroke Organization (WSO) รณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งคนไทยรู้จักกันในชื่อ อัมพฤกษ์ อัมพาต และเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๒ ของโลก แต่ละปีคนทั่วโลกมากกว่า ๑๕ ล้านคน เป็นโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิต ๖.๒ ล้านคน อีก ๓๐ ล้านคน ที่เคยเป็นโรคจะมีความพิการหลงเหลืออยู่

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

คุณภาพการศึกษา มิติที่ต้องเร่งพัฒนา

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

คุณภาพการศึกษา มิติที่ต้องเร่งพัฒนา

ปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่อันดับ ๓๗ จาก ๑๔๘ ประเทศ เพิ่มขึ้น ๑ อันดับ จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF)

WEF ระบุว่าหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย คือ คุณภาพระบบการศึกษา ซึ่งไทยอยู่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยโลก และอยู่เกือบอันดับท้ายในอาเซียน ประเทศไทยได้ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ๓ ครั้ง และใช้งบประมาณมากกว่า ๑ ใน ๕ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา และมีรายจ่ายติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลกตลอดมา แต่การปฏิรูปการศึกษากลับไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

โรคอ้วนกับคนไทย : ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

โรคอ้วนกับคนไทย : ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว

ในปัจจุบันโรคอ้วน จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุข เพราะประชากรทั่วโลก รวมทั้งคนในประเทศไทย มีปัญหาน้้าหนักตัวเกิน และเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งน้้าหนักตัวเกิน และโรคอ้วน เป็นทั้งปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก นอกจากนั้นอัตราเสียชีวิตก็ยังคงสูงต่อเนื่อง และจากข้อมูลการส้ารวจสุขภาพของคนไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นได้ว่า มีคนไทยที่เป็นโรคอ้วนกันมากถึง ๑๖ ล้านคน โดยเป็นผู้หญิงมากถึง ๑๑.๓ ล้านคน หรือคิดเป็น ๗๑% ของคนไทยที่เป็นโรคอ้วน ส่วนผู้ชายมี ๔.๗ ล้านคน คิดเป็น ๒๙%

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การฆ่าตัวตาย : ภัยทางจิต

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การฆ่าตัวตาย : ภัยทางจิต

การฆ่าตัวตายเป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่สำคัญทั่วโลก แม้กระทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายนั้น มาจากปัจจัยหลายอย่าง โดยโรคทางจิตนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายมากที่สุด ...

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถานการณ์เด็กและวัยรุ่น (1)

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

สถานการณ์เด็กและวัยรุ่น (1)

ประชากรเด็กและวัยรุ่นของประเทศไทยกําลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมีประชากร ๖๔.๔๖ ล้านคน เป็นกลุ่มอายุ ๐ - ๑๙ ปี  ๑๖.๘๑ ล้านคน หรือประมาณ ๑/๔ ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่องระหว่างปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๕ เฉลี่ยร้อยละ ๐.๘๕ ต่อปี ส่งผลให้ประชากรรวมทั้งประเทศมีอัตราการเพิ่มที่ ลดลง โดยกลุ่มอายุ ๑๑ - ๑๕ ปี มีอัตราลดลงมากที่สุด ถึงร้อยละ ๒.๖๓ ต่อปี ในช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

สุข (ผู้สูงอายุ) อยู่ที่ใด?

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

สุข (ผู้สูงอายุ) อยู่ที่ใด?

มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า “ดวงตา” เปรียบเสมือนหน้าต่างของหัวใจ แต่ทว่าริ้วรอยรอบดวงตากลับกลายเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงความแก่ชรา ที่่แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ซึ่งผู้ที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ วัยสูงอายุ หรือใกล้ถึงวัยเกษียณจะต้องมีการวางแผนการใช้ชีวิต หรือการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ ว่าจะอยู่ อย่างไร อยู่ที่่ไหน และทําอะไรต่อไป เพื่่อที่่จะได้ อยู่อย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

"อุบัติเหตุ" ความสูญเสียที่มากกว่าชีวิต

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

Accident

ในช่วงหลายทศวรรษที่่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเพิ่่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรม การขยายตัวของเมือง และการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา คือ ปริมาณการจราจรและการเดินทางบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรทางบนของไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC

ถ้านับถอยหลัง... ก็เหลือเวลาอีกไม่นานที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ คือเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกันโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นอาเซียนยังมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๔ พฤศจิการยน ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘