feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

บทความวิเคราะห์

การค้าชายแดนไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

การค้าชายแดนไทย

ประเทศไทยมีความได้เปรียบในทางด้านภูมิศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคกลุ่มประเทศอาเซียน มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ ๙๗.๗๙ ล้านคน ด้วยแนวพรมแดนยาวทางบกประมาณ ๕ พันกิโลเมตร จุดผ่านแดน รวม ๙๐ จุด กระจายอยู่ใน ๒๕ จังหวัดตามแนว ชายแดน การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันส่งผลให้การค้าขายตามแนวชายแดนมีแนวโน้มขยายตัว เพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

จะอยู่ได้อย่างไรในวัยชรา

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

จะอยู่ได้อย่างไรในวัยชรา

มีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มสูงขึ้นถึง ๙ พันล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ การเพิ่มขึ้นของประชากรดังกล่าวจะส่งผลให้ความต้องการพื้นฐานในการดํารงชีวิต เช่น อาหาร น้ำ ยา และการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และสิ่งที่น่าจับตามองอีกอย่างหนึ่งคือการก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

"ทีวี Digital" จุดเปลี่ยนประเทศไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

TV Digital

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์จาก ระบบ “อนาล็อก (Analog)” มาเป็นระบบ “ดิจิตอล (Digital)”ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งจะมีการเปิดประมูลให้ใบอนุญาต ทีวีดิจิตอล จํานวน ๔๘ ช่อง แบ่งออกเป็น ช่องบริการชุมชน ๑๒ ช่อง ช่องบริการสาธารณะ ๑๒ ช่อง ช่องบริการธุรกิจ (เชิงพาณิชย์) ๒๔ ช่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทาง กสทช.

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

เมื่อ "หนู" ต้องกลายเป็น "แม่"

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

เมื่อ

“วัยรุ่น” ถือเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่สําคัญ ทําให้วัยรุ่นต้องมีการปรับตัวอย่างมากมาย โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้กําหนดความหมายกว้างๆ ของวัยรุ่นไว้...

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

รวยแล้วสุข (จริงหรือ)

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

รวยแล้วสุข (จริงหรือ)

จากอดีตที่ผ่านมา ทิศทางการพัฒนาประเทศได้ดำเนินการภายใต้แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ - ๗ นั้น ได้มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ การทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี (Well-being) สามารถเข้าถึงปัยจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

"ผู้ป่วยยาเสพติด" ชีวิตที่ต้องการคืนสู่สังคม

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

Patient Drugs

ยาเสพติด ปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้หลายหน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปรามปราม และบำบัด จะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดปัญหา ยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทยได้ สาเหตุสำคัญมาจากเจตคติของสังคมไทยที่มีต่อผู้ติดยาเสพติด การไม่ให้โอกาส และการไม่ยอมรับคนที่ติดยาเสพติด ทำให้ช่องทางการกลับมาเป็นคนดีของสังคมปิดแคบลง และถูกผลักไสให้เข้าไปยืนอยู่ในมุมมืดของสังคมร่ำไป การแก้ปัญหายาเสพติดจึงถือเป็นวาระแห่งชาติ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) โดยยึดหลักที่ว่าผู้ผลิต ผู้ค้า จะต้องได้รับการปราบปรามลงโทษโดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด ในขณะที่ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

มหาวิทยาลัยของไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

มหาวิทยาลัยของไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งหมด ๑๐ ประเทศ จะรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้ชื่อ ประชาคมอาเซียน (Asian Community: AC) เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะทำให้การเคลื่อนย้ายกำลังคน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปโดยสะดวกขึ้น ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกัน เกิดการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านการศึกษาและการวิจัยใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมีความสำคัญในการสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษาขั้นสูง และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขี้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

มองไทย แลอาเซียนผ่านความมั่นคงด้านพลังงาน

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

มองไทย แลอาเซียนผ่านความมั่นคงด้านพลังงาน

นับถอยหลังอีกเพียงไม่เกิน ๓ ปี ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนก็จะเริ่มต้นเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จากการเปิดเสรีด้านการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

เมื่อพยาบาล(อาเซียน)ไร้พรมแดน

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

เมื่อพยาบาล(อาเซียน)ไร้พรมแดน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) คือ การรวมกลุ่มของทั้ง ๑๐ ประเทศในอาเซียน ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกได้ โดยการรวมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สถานการณ์ป่าไม้

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

สถานการณ์ป่าไม้

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ.๒๐๑๐) พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกมีมากกว่า ๔ พันล้านเฮกแตร์ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยประเทศ ๕ อันดับแรกที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดคือ สหพันธรัฐรัสเซีย บราซิล แคนาดา อเมริกา และจีน เมื่อรวมกันจะมีพื้นที่ป่ามากกว่าครึ่งของพื้นที่ป่าทั้งหมด ใน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๓ (ค.ศ.๑๙๙๐ - ๒๐๑๐) พื้นที่ป่าทั่วโลกลดลงประมาณ ๑๓๕ ล้านเฮกแตร์ แต่การสูญเสียลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓