feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

บทความวิเคราะห์

ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉพาะที่นา ที่พืชไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ที่สวนผัก และไม้ดอก ประมาณ ๑๔๓ ล้านไร่ มีพื้นที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปี แต่สถิติการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรกับมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก ข้อมูลปี ๒๕๔๙ พบว่าประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร ๓.๖ ล้านตัน เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีการกำหนดเป้าหมายที่จะลดการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรให้ ไม่เกินปีละ ๓.๕ ล้านตัน แต่กลับปรากฏว่าในปีแรกของแผนพัฒนาฯ มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น ๔.๕ ล้านตัน และเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ในปี ๒๕๕๔ มีการนำเข้าปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรรวม ๖.๓ ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า ๙๓,๘๔๔ ล้านบาท

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

Tourism Hub โอกาสทองของไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

Tourism Hub โอกาสทองของไทย

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เพื่อการสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในธุรกิจที่เปิดเสรีคือ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในอนาคตจะทวีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น เพราะความสะดวก ทางด้านกฎระเบียบในการเดินทางระหว่างประเทศของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) คือ ขีดความสามารถและผลประกอบการของประเทศ ในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบกิจการ ซึ่งการประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันนั้น จะช่วยให้เข้าใจถึงจุดเด่น และจุดด้อยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และสามารถพัฒนาประเทศในเชิงแข่งขันในเวทีโลกได้ สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่ ๓๐ จาก ๕๙ ประเทศ (IMD) และอันดับทื่ ๓๘ จาก ๑๔๔ ประเทศ (WEF)

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

3G ประเทศไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

3G ประเทศไทย

หากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารในช่วงเวลาที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้น คำว่า “3G” ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนอีกจำนวน ไม่น้อยที่ไม่รู้ว่า 3G คืออะไร แล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการมี 3G

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน

จากผลการวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าบุคลากรทางการศึกษากว่าร้อยละ ๗๐ - ๘๐ มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยมาก และไม่รู้ว่านโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง นอกจากนี้ เมื่อสอบถามนักศึกษาไทย พบว่า นักศึกษา ๘ คน จาก ๑๐ คน ไม่กล้าไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน เพราะกลัวเรื่อง ภาษา แต่เมื่อถามนักศึกษาประเทศอื่นในอาเซียน ทุกคนต้องการเข้ามา ทำงานที่ประเทศไทย นอกจากนั้น ผลการวิจัยจากสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า มีคนกรุงเทพฯ เพียงร้อยละ ๔๙ เท่านั้นที่รู้เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสำรวจจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพฯ ๔๐๐ คน อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และมีรายได้ครอบครัว ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ปัญหาและความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ปัญหาและความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

จากข่าวการได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงานกับเครื่องจักรมีให้เห็นกันบ่อยครั้งในฐานะ คนทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยกันหลายคนคงเป็นห่วงในเรื่องปัญหาความไม่ปลอดภัยของเพื่อนผู้ใช้แรงงานอยู่ไม่น้อย รวมถึงมาตรการป้องกันการทำงานกับเครื่องจักรการดูแลเยียวยาหลังจากได้รับอุบัติเหตุมาตรฐานการผลิต เครื่องจักรกลให้มีความปลอดภัยในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่ไม่มีมาตรการคุ้มครองเท่าแรงงานอื่น

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ประเทศไทย Top of Mind ของ MICE ในเอเชีย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ประเทศไทย Top of Mind ของ MICE ในเอเชีย

จากการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. พิจารณาเตรียมความพร้อมในการประกาศให้ ปี ๒๕๕๖ เป็น “YEAR of MICE” และ สสปน. มีกลยุทธ์ส่งเสริมจะให้ประเทศไทย เป็น Top of Mind ของไมซ์ในเอเชียอีก ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ฤาครัวโลกจะจมน้ำ

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

ฤาครัวโลกจะจมน้ำ

จากแนวโน้มประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการทางด้านอาหารเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทําให้องค์การสหประชาชาติ ออกรายงานเพื่อแจ้งเตือนประเทศสมาชิกให้เตรียมการรองรับภาวะระเบิดประชากร (Population Explosion) โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) ประชากรโลกจะมีจํานวน ถึง ๙ พันล้านคน ซึ่งภาวะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพของประชากรทั้ง ด้านอาหาร น้ํา และพลังงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ไอโอดีนกับอนาคตเด็กไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ไอโอดีนกับอนาคตเด็กไทย

กระทรวงสาธารณสุขได้สำรวจระดับสติปัญญา (ไอคิว) เด็กนักเรียนไทย อายุ ๖ – ๑๕ ปี ทั่วประเทศ จำนวน ๗๒,๗๘๐ คน ในช่วง เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ – มกราคม ๒๕๕๔ พบว่าเด็กนักเรียนไทยมีไอคิวเฉลี่ยเท่ากับ ๙๘.๕๙ ซึ่งเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่อนไปทางต่ำ โดยมาตรฐานสากลเท่ากับ ๑๐๐ ระดับไอคิวของเด็กนักเรียนไทยครั้งนี้ ต่ำกว่าประเทศในแถบภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และมาเลเซีย

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ปาล์มน้ำมัน ขาดแคลนหรือไม่

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ปาล์มน้ำมัน ขาดแคลนหรือไม่

ปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกไปทั่วทุก ภาคของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพารา และการทำนาข้าว และการดูแลรักษาง่ายกว่า จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ ปลูกปาล์มน้ำมัน(ในพื้นที่รกร้าง) เพื่อเพิ่มการผลิตน้ำมันปาล์มดิบให้เพียงพอกับการบริโภคและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ผลิตไบโอดีเซล เพื่อลดการนำเข้าพลังงานน้ำมันของประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘