feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

มือมนุษย์...จุดไฟป่า

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 06 กันยายน 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มือมนุษย์...จุดไฟป่า

           จากสถานการณ์ไฟป่า ตั้งแต่ปี 2536 – 2558 พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ลดลงมากถึงร้อยละ 99 โดยสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การหาของป่า การล่าสัตว์ การเผาไร่เพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ไฟป่าไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายแก่พื้นป่าเท่านั้น หากแต่จะครอบคลุมสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโลกด้วย

สาขา :ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่  :6 กันยายน 2560

ที่มา  :กรมป่าไม้

ที่มา  :กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมื่อนวัตกรรม (จะ) นำไทย

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 04 เมษายน 2560
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

เมื่อนวัตกรรม (จะ) นำไทย

เมื่อนวัตกรรม (จะ) นำไทย

ที่ผ่านมาการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการส่งเสริมด้านการวิจัยของประเทศไทยนับว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับเวทีโลก ดังนั้นหากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 แล้ว คงต้องหันมาให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน

สถิติสาขา : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ : ๔ เมษายน ๒๕๖๐

ที่มา : Global Innovation Index Report 2012 - 2016

ที่มา : The World Competitiveness Yearbook 2012 - 2016, IMD

ที่มา : สำนักงานประมาณ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

1 ทศวรรษแห่งการสูญเสียจากอุทกภัย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

1 ทศวรรษแห่งการสูญเสียจากอุทกภัย

           10 ปี   มีการสูญเสียจากอุทกภัย   สูงถึง  60,000 ล้านบาท   โดยจังหวัดที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกๆ   ปี

คือ สุราษฎร์ธานี และ เชียงราย!!! ทั้งนี้ในปี 2554 พื้นที่เกษตรได้ความเสียหายสูงสุด เป็นจำนวน 11.8 ล้านไร่

และมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,026 คน

สาขา :ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่  :๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่มา  :กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา  :สำนักป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย

นโยบาย America First กับประเทศไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 มีนาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

นโยบาย America First กับประเทศไทย

นโยบาย America First กับประเทศไทย

"อเมริกาต้องมาก่อน (America First)" คือนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา (นายโดนัลด์ ทรัมป์) ที่มุ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของคนอเมริกัน การสร้างกำแพงภาษีนำเข้า และไม่สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า

สถิติสาขา : สาขาการค้าและราคา

สถิติสาขา : สาขาการเงิน การธนาคาร และประกันภัย

วันที่ : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่มา : สถิติการส่งออก สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่มา : สถิติการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุเรียนไทย ส่งออกสดใส

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ทุเรียนไทย ส่งออกสดใส

ทุเรียนไทย ส่งออกสดใส

“ทุเรียน” เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของไทย มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว โดยได้รับการขนานนามว่า “ราชาผลไม้” (King of Fruits) ซึ่งในขณะนี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ทำให้ปัจจุบันทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

สถิติสาขา : สาขาเกษตรและประมง

สถิติสาขา : สาขาการค้าและราคา

วันที่ :๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ต่างชาติ แห่เที่ยวไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 29 มีนาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

ต่างชาติ แห่เที่ยวไทย

ต่างชาติ แห่เที่ยวไทย

ปี ๒๕๕๘ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า ๒๙.๙ ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า ๑.๔๕ ล้านล้านบาท

สถิติสาขา : สาขาการท่องเที่ยวและและกีฬา

วันที่ : ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่มา : สถิตินักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

ป่าไม้ไทย ยังอยู่ดีไหม?

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ป่าไม่ไทย ยังอยู่ดีไหม?

ป่าไม้ไทย ยังอยู่ดีไหม?

             สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของไทยจากปี 2516 – 2558 ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุด คือ นครปฐม และจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ คือ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ในส่วนของสถานการณ์ไฟป่า การบุกรุกป่า และคดีเกี่ยวกับป่าไม้ ปี 2558 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เกือบ 4 เท่า

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่มา : กรมป่าไม้

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เบาหวาน โรคที่ไม่ควรเบาใจ

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

เบาหวาน โรคที่ไม่ควรเบาใจ

เบาหวาน โรคที่ไม่ควรเบาใจ

เบาหวาน (Diabetes Mellitus) หรือเรียกชื่อย่อว่าโรค DM เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ต้องได้รับการดูแลรักษาตลอดชีวิต ทั้งนี้เกิดจากการที่ในเลือดมีน้ำตาลสูงกว่าปกติ เบาหวานเป็นโรคที่พบได้สูงในทุกเพศทุกวัย แต่จะพบได้สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ทั่วโลกจึงพบเบาหวานสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ๔๑๕ ล้านคน ในทุก ๆ ๖ วินาที มีคนเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานถึง ๕ ล้านคน และในประเทศไทยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด5อันดับล้วนอยู่ในภาคอีสาน

สถิติสาขา : สาขาสุขภาพ

วันที่ : ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่มา : International Diabetes Federation

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

หยุด! ... รุกล้ำป่าชายเลน

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

หยุด! ... รุกล้ำป่าชายเลน

        กว่า 5 ทศวรรษ พื้นที่ป่าชายเลน ลดลงเกือบครึ่ง เป็นเพราะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน ๑๗,๔๒๘ ไร่ ปี ๒๕๕๙ จังหวัดที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๙,๓๒๑ ไร่ หรือร้อยละ ๑๐.๑๒ เมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดในจังหวัด

สถิติสาขา : สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลแล

หยุดคลื่นขยะ ภัยต่อสัตว์น้ำ

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 08 มีนาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

หยุดคลื่นขยะ ภัยต่อสัตว์น้ำ

หยุดคลื่นขยะ ภัยต่อสัตว์น้ำ

ปัจจุบันขยะในทะเลทั้งหมดของโลก มีปริมาณสูงมาก ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยทิ้งขยะลงสู่มหาสมุทรมากที่สุด เป็นลำดับที่ ๖ ของโลก โดยมีปริมาณขยะในทะเลราว ๑๐๐,๒๙๑ ชิ้น เป็นสาเหตุสัตว์ทะเลที่หายากมีแนวโน้มเกยตื้นเพิ่มขึ้นทุกปี

สถิติสาขา : สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ที่มา : Ocean Conservancy

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง