feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

ฝุ่นร้าย...อันตรายใกล้ตัว (PM2.5)

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 14 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ฝุ่นร้าย...อันตรายใกล้ตัว (PM2.5)

ฝุ่นร้าย...อันตรายใกล้ตัว (PM2.5)

สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในปี 2533-2558 เพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2560 ในเขต กทม. และปริมณฑล พบฝุ่นละอองดังกล่าวเฉลี่ยสูงสุด ณ บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กทม. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิต และการคมนาคมขนส่ง เมื่อประชาชนได้รับฝุ่นละอองดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ที่มา : The state of Global Air

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 30 เมษายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มลดลงทุกปี ปี 2560 นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีความต้องการแรงงานสูงสุด โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต คือ อาชีพงานพื้นฐาน เช่น แรงงานทั่วไปและแรงงานด้านการผลิต เป็นต้น

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

SME ยุคนี้ต้องธุรกิจบริการ

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 12 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

SME ยุคนี้ต้องธุรกิจบริการ

SME ยุคนี้ต้องธุรกิจบริการ

ภาคบริการมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ภาคบริการมีการเติบโต อย่างรวดเร็วทำให้การจ้างงานในภาคบริการมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ภาคบริการยังมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงาน โดยเฉพาะภาคบริการที่เป็น SME มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

สถิติสาขา : อุตสาหกรรม

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 20 เมษายน 2561
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

ปี 2560 หลายประเทศยังพบปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด เช่น บราซิล สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน เกาหลีใต้ แต่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยกลับเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิตเนื้อไก่ที่มีคุณภาพสูง และปลอดจากโรคไข้หวัดนกมากว่า 10 ปีแล้ว

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กล้วยไม้ไทย..... ครองใจตลาดโลก

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 11 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

กล้วยไม้ไทย..... ครองใจตลาดโลก

กล้วยไม้ไทย..... ครองใจตลาดโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกดอกกล้วยไม้เป็นอันดับต้นๆของโลก ดอกกล้วยไม้จากไทยมีความโดดเด่นทั้งในด้านสีสันและรูปร่างของดอกซึ่งการส่งออกดอกกล้วยไม้มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยตลอดและตลาดดอกกล้วยไม้ในประเทศเองก็มีความนิยมในดอกกล้วยไม้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สถิติสาขา : เกษตรและประมง

วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

“ทัวร์ศูนย์เหรียญ” คือ ทัวร์ที่บริษัทท่องเที่ยวขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการจัดระเบียบและดำเนินการจับกุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กระทำความผิดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2559

สถิติสาขา : การท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่มา : กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2558 ดุลการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน เช่น การลดอุปสรรคในการส่งออก การปรับเปลี่ยนมาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น และพัฒนากรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

ประกันชีวิตคือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสีญไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพลภาพถาวรหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์และแบบเงินได้ประจำ

สถิติสาขา : การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : สมาคมประกันชีวิต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : กรมการปกครอง

ที่มา : หน่วยงานต่างประเทศที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลทางด้านประกันชีวิต

GDP ไทยสดใส

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

GDP ไทยสดใส

GDP ไทยสดใส

3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เริ่มขยายตัวในทิศทางที่สูงขึ้นและจากการคาดการณ์ในปี 2561 มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงน่าจะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไปถึง 3.6%

สถิติสาขา : บัญชีประชาชาติ

วันที่ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มลพิษทาง “อากาศ”

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพอากาศที่มีสิ่งเจือปนที่มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติและแขวนลอยในบรรยากาศเป็นระยะเวลานานพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งสารมลพิษที่เป็นปัญหา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสารมลพิษแต่ละชนิดในปี 2559 และ 2558 แล้ว พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ยังคงเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 2 โดยพื้นที่ที่เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ริมถนนพระราม 4 และ ริมถนนดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ ตามลำดับ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม