feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน?

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน ?

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน ?

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดย ปี 2559 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากที่สุดถึง 4.21 ล้านตัน อัตราการผลิตขยะมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต (2.23 กก./คน/วัน) โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้างมากที่สุด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4.53 พันตัน เนื่องจากการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย การเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรม และต้องรองรับปริมาณขยะจำนวนหนึ่งจากกรุงเทพฯ มากำจัดด้วย

สถิติสาขา : สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทิศทาง.....ตลาดอาหารฮาลาลไทย

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ทิศทาง.....ตลาดอาหารฮาลาลไทย

ทิศทาง.......ตลาดอาหารฮาลาลไทย

ตลาดอาหารฮาลาลกำลังเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการเติบโตของตลาดอาหารฮาลาลจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าเพื่อผลิตอาหารฮาลาลรุกตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

สถิติสาขา : สาขาการค้าและราคา

วันที่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

โลกร้อน...สะท้อนเรากลับ!

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

โลกร้อน...สะท้อนเรากลับ!

โลกร้อน...สะท้อนเรากลับ!

ภาวะโลกร้อนเป็นสภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ถ่านหินและเชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ จึงทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ :๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา : National centers for environmental information

การวิจัยและพัฒนา...รากฐานขับเคลื่อนไทย

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การวิจัยและพัฒนา...รากฐานขับเคลื่อนไทย

การวิจัยและพัฒนา...รากฐานขับเคลื่อนไทย

การวิจัยและพัฒนา เป็นรากฐานที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศ เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันและช่วยยกระดับรายได้ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้ประเทศก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถิติสาขา : สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ : ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

จังหวัดไหน..ชอบท่องเที่ยว

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

จังหวัดไหน..ชอบท่องเที่ยว

จังหวัดไหน..ชอบท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 ยังคงเป็นปีที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว โดยคนไทยเดินทางท่องเที่ยวสูงถึง 198.7 ล้านคน และจังหวัดที่นิยมไปมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 16.1) วัตถุประสงค์หลักเพื่อเยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน ถึงร้อยละ 31.1 ทั้งนี้จังหวัดที่มีรายได้สูงสุดจากการท่องเที่ยว คือ กรุงเทพฯ 310,769 ล้านบาท

สถิติสาขา : ท่องเที่ยว

วันที่ :๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวและกีฬา

มือมนุษย์...จุดไฟป่า

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 06 กันยายน 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มือมนุษย์...จุดไฟป่า

           จากสถานการณ์ไฟป่า ตั้งแต่ปี 2536 – 2558 พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ลดลงมากถึงร้อยละ 99 โดยสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การหาของป่า การล่าสัตว์ การเผาไร่เพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ไฟป่าไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายแก่พื้นป่าเท่านั้น หากแต่จะครอบคลุมสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของโลกด้วย

สาขา :ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่  :6 กันยายน 2560

ที่มา  :กรมป่าไม้

ที่มา  :กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้าวไทย...เป็นอย่างไร... ในปี 2559

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ข้าวไทย...เป็นอย่างไร... ในปี 2559

ข้าวไทย...เป็นอย่างไร... ในปี 2559

ปี 2559 มีครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี 3.71 ล้านครัวเรือน และข้าวนาปรัง 0.28 ล้านครัวเรือน โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 แต่พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2555 และพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งจังหวัดที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดคือ อุบลราชธานี ในส่วนต้นทุนการปลูกข้าวนั้นข้าวนาปีจะใช้ต้นทุนมากกว่าข้าวนาปรัง แต่ราคาขายที่ได้กลับน้อยกว่าข้าวนาปรัง

สถิติสาขา :เกษตร และประมง

วันที่ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1 ทศวรรษแห่งการสูญเสียจากอุทกภัย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ทิศทาง.....ตลาดอาหารฮาลาลไทย

1 ทศวรรษแห่งการสูญเสียจากอุทกภัย

           10 ปี   มีการสูญเสียจากอุทกภัย   สูงถึง  60,000 ล้านบาท   โดยจังหวัดที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกๆ   ปี

คือ สุราษฎร์ธานี และ เชียงราย!!! ทั้งนี้ในปี 2554 พื้นที่เกษตรได้ความเสียหายสูงสุด เป็นจำนวน 11.8 ล้านไร่

และมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,026 คน

สาขา :ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่  :๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่มา  :กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา  :สำนักป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย

สถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

สถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

พลังงานทดแทน หรือ “พลังงานทางเลือก” คือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถ นำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย ในปัจจุบัน จะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยพลังน้ำขนาดใหญ่ ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม พลังน้ำขนาดเล็ก ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยมีการนำพลังงานทดแทนดังกล่าว มาใ่ช้ในรูปของความร้อน ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพ

สถิติสาขา : สาขาพลังงาน

วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ทุเรียนไทย ส่งออกสดใส

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ทุเรียนไทย ส่งออกสดใส

ทุเรียนไทย ส่งออกสดใส

“ทุเรียน” เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของไทย มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว โดยได้รับการขนานนามว่า “ราชาผลไม้” (King of Fruits) ซึ่งในขณะนี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ทำให้ปัจจุบันทุเรียนเป็นผลไม้ส่งออกที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

สถิติสาขา : สาขาเกษตรและประมง

สถิติสาขา : สาขาการค้าและราคา

วันที่ :๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์