feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

ประกันชีวิตคือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสีญไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพลภาพถาวรหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์และแบบเงินได้ประจำ

สถิติสาขา : การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : สมาคมประกันชีวิต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : กรมการปกครอง

ที่มา : หน่วยงานต่างประเทศที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลทางด้านประกันชีวิต

โลกร้อน...สะท้อนเรากลับ!

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

โลกร้อน...สะท้อนเรากลับ!

โลกร้อน...สะท้อนเรากลับ!

ภาวะโลกร้อนเป็นสภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ถ่านหินและเชื้อเพลิง การตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ จึงทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ :๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ที่มา : National centers for environmental information

มลพิษทาง “อากาศ”

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพอากาศที่มีสิ่งเจือปนที่มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติและแขวนลอยในบรรยากาศเป็นระยะเวลานานพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งสารมลพิษที่เป็นปัญหา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสารมลพิษแต่ละชนิดในปี 2559 และ 2558 แล้ว พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ยังคงเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 2 โดยพื้นที่ที่เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ริมถนนพระราม 4 และ ริมถนนดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ ตามลำดับ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จังหวัดไหน..ชอบท่องเที่ยว

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

จังหวัดไหน..ชอบท่องเที่ยว

จังหวัดไหน..ชอบท่องเที่ยว

สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 ยังคงเป็นปีที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว โดยคนไทยเดินทางท่องเที่ยวสูงถึง 198.7 ล้านคน และจังหวัดที่นิยมไปมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 16.1) วัตถุประสงค์หลักเพื่อเยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน ถึงร้อยละ 31.1 ทั้งนี้จังหวัดที่มีรายได้สูงสุดจากการท่องเที่ยว คือ กรุงเทพฯ 310,769 ล้านบาท

สถิติสาขา : ท่องเที่ยว

วันที่ :๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวและกีฬา

แลดู...เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ปี 2559

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

แลดู...เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ปี 2559

แลดู...เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ปี 2559

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) คือ บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จำเป็น ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองชายแดน โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

ข้าวไทย...เป็นอย่างไร... ในปี 2559

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2560
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ข้าวไทย...เป็นอย่างไร... ในปี 2559

ข้าวไทย...เป็นอย่างไร... ในปี 2559

ปี 2559 มีครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปี 3.71 ล้านครัวเรือน และข้าวนาปรัง 0.28 ล้านครัวเรือน โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2558 แต่พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2555 และพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งจังหวัดที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดคือ อุบลราชธานี ในส่วนต้นทุนการปลูกข้าวนั้นข้าวนาปีจะใช้ต้นทุนมากกว่าข้าวนาปรัง แต่ราคาขายที่ได้กลับน้อยกว่าข้าวนาปรัง

สถิติสาขา :เกษตร และประมง

วันที่ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

แรงงานสูงวัยในยุคประชากรหดตัว

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

แรงงานสูงวัยในยุคประชากรหดตัว

แรงงานสูงวัยในยุคประชากรหดตัว

ในอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่วัยทำงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง การจ้างงานในผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญเพื่อลดภาระการคลัง และเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตในอนาคต

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ :๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงบประมาณ

สถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

สถานการณ์พลังงานทดแทนของไทย

พลังงานทดแทน หรือ “พลังงานทางเลือก” คือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถ นำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย ในปัจจุบัน จะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยพลังน้ำขนาดใหญ่ ชีวมวล แสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ลม พลังน้ำขนาดเล็ก ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) โดยมีการนำพลังงานทดแทนดังกล่าว มาใ่ช้ในรูปของความร้อน ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพ

สถิติสาขา : สาขาพลังงาน

วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน?

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน ?

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน ?

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดย ปี 2559 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากที่สุดถึง 4.21 ล้านตัน อัตราการผลิตขยะมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต (2.23 กก./คน/วัน) โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้างมากที่สุด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4.53 พันตัน เนื่องจากการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย การเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรม และต้องรองรับปริมาณขยะจำนวนหนึ่งจากกรุงเทพฯ มากำจัดด้วย

สถิติสาขา : สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทิศทาง.....ตลาดอาหารฮาลาลไทย

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ทิศทาง.....ตลาดอาหารฮาลาลไทย

ทิศทาง.......ตลาดอาหารฮาลาลไทย

ตลาดอาหารฮาลาลกำลังเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการเติบโตของตลาดอาหารฮาลาลจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าเพื่อผลิตอาหารฮาลาลรุกตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

สถิติสาขา : สาขาการค้าและราคา

วันที่ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม