feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

สถิติอุบัติเหตุทางถนน

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติอุบัติเหตุทางถนน

สถิติอุบัติเหตุทางถนน

ในเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น และก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากความประมาท หรือจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เห็นได้จากอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยที่เพิ่มขึ้นทุกปี

สถิติสาขา : การขนส่งและโลจิสติกส์

วันที่ : ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ที่มา : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ “Smartphone” ซึ่งปัจจุบันมีราคาไม่แพง มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

สถิติสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2018 (ข้อมูล ปี 2016)

สูงวัยยุคใหม่ หัวใจติดเน็ต

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 10 เมษายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

สูงวัยยุคใหม่ หัวใจติดเน็ต

สูงวัยยุคใหม่ หัวใจติดเน็ต

แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 และส่วนใหญ่มีการใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่า 4 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

สถิติสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ที่มา : สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

ประเทศไทยมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การออมในวัยทำงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้มีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานแล้ว แต่จะต้องมีเงินออมเท่าไร จึงจะเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่?

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๓ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จากสารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

อุบัติเหตุทางถนน > > > ที่ไม่น่ายินดี

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 09 เมษายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

อุบัติเหตุทางถนน > > > ที่ไม่น่ายินดี

อุบัติเหตุทางถนน > > > ที่ไม่น่ายินดี

ปี 2561 อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย มีจำนวนสูงถึง 328,373 ครั้ง โดยภาพรวมแล้วผู้บาดเจ็บ ผู้ทุพพลภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้นค่อนข้างคงที่

สถิติสาขา : ขนส่งและโลจิสติกส์

วันที่ : ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน กระทรวงคมนาคม

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

เว็บไซต์ Henleypassportindex ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สามารถใช้เข้า-ออกประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขอรับหนังสือตรวจลงตรา (VISA) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) มาใช้ในการจัดอันดับ (Visa)

สถิติสาขา : การท่องเที่ยว และกีฬา

วันที่ : ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงาน henleypassportindex

เส้นทางการส่งออกลำไยไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เส้นทางการส่งออกลำไยไทย

เส้นทางการส่งออกลำไยไทย

ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับไทย โดยมีปริมาณการส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของผลผลิตจำนวน 1,076,939 ตัน และเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับสองของประเทศ

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

ปัจจุบันการท่องเที่ยวยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อนำรายรับที่ได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับมูลค่า GDP ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 3 ของโลก แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างสูง

สถิติสาขา : : การท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2018 (ข้อมูล ปี 2016)

คนไทยรวยแค่ไหนในอาเซียน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

คนไทยรวยแค่ไหนในอาเซียน

คนไทยรวยแค่ไหนในอาเซียน

คนไทยรวยเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน โดยวัดจาก GDP PER CAPITA ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในประเทศต่อปี จากผลการสำรวจปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 228,603 บาทต่อปี

สถิติสาขา : บัญชีประชาชาติ

วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : The ASEAN Secretariat ข้อมูลปี 2560

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สถานการณ์ AIDS ของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ทั้งอัตราผู้ป่วย HIV อัตราการตายด้วยโรค AIDS โดยที่อัตราผู้ป่วย HIV ในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 1.5 เท่าโดยประมาณ

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข