feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

เส้นทางการส่งออกลำไยไทย

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เส้นทางการส่งออกลำไยไทย

เส้นทางการส่งออกลำไยไทย

ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับไทย โดยมีปริมาณการส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 71.6 ของผลผลิตจำนวน 1,076,939 ตัน และเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับสองของประเทศ

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

ปัจจุบันการท่องเที่ยวยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อนำรายรับที่ได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับมูลค่า GDP ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 3 ของโลก แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างสูง

สถิติสาขา : : การท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2018 (ข้อมูล ปี 2016)

คนไทยรวยแค่ไหนในอาเซียน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

คนไทยรวยแค่ไหนในอาเซียน

คนไทยรวยแค่ไหนในอาเซียน

คนไทยรวยเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน โดยวัดจาก GDP PER CAPITA ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในประเทศต่อปี จากผลการสำรวจปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร 228,603 บาทต่อปี

สถิติสาขา : บัญชีประชาชาติ

วันที่ : ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : The ASEAN Secretariat ข้อมูลปี 2560

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สถานการณ์ AIDS ของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ทั้งอัตราผู้ป่วย HIV อัตราการตายด้วยโรค AIDS โดยที่อัตราผู้ป่วย HIV ในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 1.5 เท่าโดยประมาณ

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ “Smartphone” ซึ่งปัจจุบันมีราคาไม่แพง มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

สถิติสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2018 (ข้อมูล ปี 2016)

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างหลากหลาย เช่น การซื้อขายสินค้าในร้านค้าพื้นที่สู่ร้านค้าออนไลน์ที่สามารถติดต่อซื้อขายได้ทันที ส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เติบโตและเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย

สถิติสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

ประเทศไทยมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การออมในวัยทำงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้มีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานแล้ว แต่จะต้องมีเงินออมเท่าไร จึงจะเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่?

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๓ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จากสารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551 – 2560 คุณภาพของแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และปัจจุบันไม่พบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำค่อนข้างดีขึ้น ทั้งนี้แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแหล่งกำเนิดน้ำเสียหลักมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน

สถิติสาขา :สิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2559

ที่มา : รายงานการดำเนินงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2560

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

เว็บไซต์ Henleypassportindex ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สามารถใช้เข้า-ออกประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขอรับหนังสือตรวจลงตรา (VISA) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) มาใช้ในการจัดอันดับ (Visa)

สถิติสาขา : การท่องเที่ยว และกีฬา

วันที่ : ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงาน henleypassportindex

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างหันมาทำธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่าน Internet หรือที่เราเรียกว่า e-Commerce กันมากขึ้น โดยในปี 2560 คนไทยซื้อของ Online เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 5 จาก 8 ในปี 2559 ส่งผลให้มูลค่า e-Commerce มีการเจริญเติบโตมากขึ้นด้วยเช่นกัน

สถิติสาขา :เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)