feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างหลากหลาย เช่น การซื้อขายสินค้าในร้านค้าพื้นที่สู่ร้านค้าออนไลน์ที่สามารถติดต่อซื้อขายได้ทันที ส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เติบโตและเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝุ่นร้าย...อันตรายใกล้ตัว (PM2.5)

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 14 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ฝุ่นร้าย...อันตรายใกล้ตัว (PM2.5)

ฝุ่นร้าย...อันตรายใกล้ตัว (PM2.5)

สถิติจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในปี 2533-2558 เพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2560 ในเขต กทม. และปริมณฑล พบฝุ่นละอองดังกล่าวเฉลี่ยสูงสุด ณ บริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กทม. ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอุตสาหกรรมการผลิต และการคมนาคมขนส่ง เมื่อประชาชนได้รับฝุ่นละอองดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ และโรคมะเร็ง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ที่มา : The state of Global Air

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551 – 2560 คุณภาพของแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และปัจจุบันไม่พบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำค่อนข้างดีขึ้น ทั้งนี้แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแหล่งกำเนิดน้ำเสียหลักมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน

สถิติสาขา :สิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2559

ที่มา : รายงานการดำเนินงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2560

SME s ยุคนี้ต้องธุรกิจบริการ

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 12 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

SME s ยุคนี้ต้องธุรกิจบริการ

SME s ยุคนี้ต้องธุรกิจบริการ

ภาคบริการมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ภาคบริการมีการเติบโต อย่างรวดเร็วทำให้การจ้างงานในภาคบริการมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ภาคบริการยังมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงาน โดยเฉพาะภาคบริการที่เป็น SME มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

สถิติสาขา : อุตสาหกรรม

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างหันมาทำธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่าน Internet หรือที่เราเรียกว่า e-Commerce กันมากขึ้น โดยในปี 2560 คนไทยซื้อของ Online เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 5 จาก 8 ในปี 2559 ส่งผลให้มูลค่า e-Commerce มีการเจริญเติบโตมากขึ้นด้วยเช่นกัน

สถิติสาขา :เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กล้วยไม้ไทย...ครองใจตลาดโลก

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 11 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

กล้วยไม้ไทย...ครองใจตลาดโลก

กล้วยไม้ไทย...ครองใจตลาดโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกดอกกล้วยไม้เป็นอันดับต้นๆของโลก ดอกกล้วยไม้จากไทยมีความโดดเด่นทั้งในด้านสีสันและรูปร่างของดอกซึ่งการส่งออกดอกกล้วยไม้มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยตลอดและตลาดดอกกล้วยไม้ในประเทศเองก็มีความนิยมในดอกกล้วยไม้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สถิติสาขา : เกษตรและประมง

วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ยาเสพติด...กำลังจะหายไปจริงไหม?

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ยาเสพติด...กำลังจะหายไปจริงไหม?

ยาเสพติด...กำลังจะหายไปจริงไหม?

สถานการณ์ยาเสพติดของไทยมีแนวโน้มลดลง ทั้งคดียาเสพติด ผู้ต้องหา ผู้เสพยาเสพติดที่ถูกดำเนินคดี และผู้เข้ารับการรักษาด้านยาเสพติด

สถิติสาขา :ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

วันที่ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนัก ป.ป.ส.

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2558 ดุลการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน เช่น การลดอุปสรรคในการส่งออก การปรับเปลี่ยนมาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น และพัฒนากรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

ทางด่วนพิเศษไทย...ใน 1 วัน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 14 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ทางด่วนพิเศษไทย...ใน 1 วัน

ทางด่วนพิเศษไทย...ใน 1 วัน

ตาม พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นหรือได้รับโอน หรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างขึ้นในระดับพื้นดิน เหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อ หรือทางระบายน้ำ กำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทางเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ

สถิติสาขา :สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์

วันที่ : ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถิติของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

GDP ไทยสดใส

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

GDP ไทยสดใส

GDP ไทยสดใส

3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เริ่มขยายตัวในทิศทางที่สูงขึ้นและจากการคาดการณ์ในปี 2561 มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงน่าจะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไปถึง 3.6%

สถิติสาขา : บัญชีประชาชาติ

วันที่ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ