feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เขียนโดย kuntanut

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษชายแดน (10 จังหวัด) ในปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้มีงานทำ กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ว่างงาน พบว่า ผู้มีงานทำใน ปี 2562 ร้อยละ 97.90 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.02 สำหรับกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ร้อยละ 0.48 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.03 ขณะที่ผู้ว่างงาน ร้อยละ 1.62 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.01

อ่านต่อ...

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะภาคการส่งออกคิดเป็นประมาณเกินครึ่งหนึ่งของ GDP และส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หากเราหาคำตอบได้ว่า ควรทำอย่างไร กระตุ้นตรงไหนที่จะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยเติบโตไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำมากำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อไปได้

สถิติสาขา : อุตสาหกรรม

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เขียนโดย kuntanut

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

การทำการประมงไทยประสบปัญหาจากการทำประมงในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งปัญหาหลัก คือ ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปริมาณสัตว์น้ำที่น้อยลง สัตว์น้ำหลายชนิดหายไป เนื่องจากเรือประมงมีจำนวนมาก และปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากได้มีการดัดแปลงเครื่องมือประมง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น หรือนำเครื่องมือประมงชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เข้ามาใช้ทำการประมง(เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนลาก คานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก อวนช้อน-ยกปลากะตัก เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)) ทำให้มีการแย่งชิงทรัพยากรและแหล่งทำการประมงของชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงแตกต่างกัน สาเหตุหลักของปัญหาคือการทำการประมงมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ หรือภาวะ Overfishing ในน่านน้ำไทย ซึ่งส่งผลให้ให้ปริมาณสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์สัตว์ทะเลหลายชนิดๆลดลงตามไปด้วย จากรายงาน สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ.2560 มีการรายงานว่าสาเหตุของการเกยตื้นสำหรับเต่าทะเลและพะยูนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 74 และ 89 ตามลำดับ) เกิดจากเครื่องมือประมง โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝั่งได้แก่อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในขณะที่โลมาและวาฬมีสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่จากการป่วยตามธรรมชาติ (ประมาณร้อยละ 63) ซึ่งเป็นผลจากกการทำประมงที่มีมากเกินไปจนลุกล้ำพื้นที่ของสัตว์ทะเล และจำนวนอาหารตามธรรมชาติที่ลดลงที่ลดลง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๐ ตุลาคม 2563

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่มา : กรมประมง

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

ค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สถิติค่าเงินบาทแข็งที่สุดในเอเชีย 5.1 % เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่ค่าเงินบาทแข็งค่า มีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ อาทิเช่น ผู้นำเข้าได้รับประโยชน์จากการที่ต้นทุนสินค้าลดลง นักท่องเที่ยวไทยสามารถแลกเงินตราสกุลต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้มากขึ้น ผู้ส่งออกเสียประโยชน์เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น จึงได้รับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศลดน้อยลง ในฐานะประชาชนไทยจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทในปัจจุบัน เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

สถิติสาขา : การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานการณ์น้ำ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เขียนโดย kuntanut

สถานการณ์น้ำ

สถานการณ์น้ำ

ในปี 2561 ต้นทุนทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำผิวดินและน้ำบาดาลที่มีอยู่ ทั้งในรูปแบบของน้ำฝน น้ำท่า น้ำที่กักเก็บไว้ในแหล่งน้ำ และน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ แสดงถึงสถานะศักยภาพต้นทุนทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการสุขาภิบาลที่เชื่อถือได้ สะอาด ปลอดภัย และทั่วถึง เพื่อสะท้อนภาพสถานการณ์ให้บริการสาธารณะด้านน้ำเพื่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนทั้งในพื้นที่ในเขตเมืองและเขตชนบท จากค่าตัวชี้วัดครัวเรือนในชนบทที่มีน้ำประปาใช้ต่อครัวเรือนในชนบททั้งหมด พบว่าประเทศไทยมีการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับครัวเรือนในเขตชนบทสำหรับภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้)ได้ในระดับที่ดีมากประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้มีค่าของตัวชี้วัดนี้ที่ ร้อยละ 94.89, 94.21, 92.80 และ 89.65 ตามลำดับ และครัวเรือนในเขตเมืองที่มีน้ำประปาใช้ต่อครัวเรือนในชนบททั้งหมด มีค่าตัวชีวัดอยู่ในระดับที่มีมากเช่นกันที่ร้อยละ 98.88, 98.05, 97.92, และ 97.80 ตามลำดับ และในส่วนของน้ำ อุปโภค-บริโภค ของประเทศไทย เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั่วประเทศ ประเทศไทยมีการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค 160 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งถือว่ามีปริมาณการใช้น้ำที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงเล็กน้อย ซึ่งภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีการใช้น้ำต่อคนมากที่สุดคือ 232 ลิตรต่อวันต่อคน ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ มีปริมาณการใช้น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ 112-136 ลิตรต่อคนต่อวัน

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๐ ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทำให้การรับข่าวสารของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันจะเห็นว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลใหญ่จากการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล และเผยแพร่กระจายกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้สังคมยังคงมีความนิยมการพนันโดยในปี 2560 มีผู้เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 21.43 ล้านคน

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

วันมะเร็งเต้านมโลก “World Breast Cancer Day” ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 โรคมะเร็งที่เกิดจากผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงโสด หรือ แต่งงานมีลูกหลังอายุ 35 ปี จากรายงานองค์การอนามัยโลก ในปี 2561 พบว่า ผู้หญิงป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นอันดับ 1 จากมะเร็งทั้งหมด คือ 22.8 % และจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มะเร็งเต้านมหญิงไทยในปี 2561 หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม สูงถึง 48,562 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 9,400 คน และหญิงไทยเสียชีวิตมากด้วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2561 จำนวน 4,442 คน จากปี 2556 จำนวน 3,246 คน ซึ่งพบว่า ปี 2561 ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด 15 – 59 ปี จำนวน 2,601 คน รองลงมา 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,841 คน และจังหวัดที่มีหญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร 7,497 คน รองลงมา เชียงใหม่ 2,835 คน เชียงราย 2,017 คน บุรีรัมย์ 1,522 คน และอุบลราชธานี 1,432 คน ทั้งนี้ สาเหตุของมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่ดีจะลด การเกิดมะเร็งเต้านม คือ เปลี่ยนแปลงอาหาร เช่น ลดพวกเนื้อสัตว์ลง ลดอาหารไขมันเลือกรับประทานอาหารผักหรือผลไม้ ควบคุมน้ำหนักมิให้อ้วน ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที งดบุหรี่ และแอลกอฮอล์

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่มา : จำนวนผู้ป่วย และรายจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : จำนวนการตาย และช่วงอายุ รายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ปัจจุบันการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของคนไทยทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่อันดับที่ 13 ของโลก และอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย โดย ณ สิ้นปี 2561 หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ล้านล้านบาท เป็น 12.8 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีสัดส่วนถึง 78.6% จะเห็นได้จากหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รถยนต์/รถจักรยานยนต์ และบัตรเครดิต มีแนวโน้มขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

 

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นปัจจัยที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ประสบปัญหาขาดแคลนคนทำงาน และเมื่อมีความต้องการขยายกำลังการผลิตในประเทศให้สูงขึ้น แรงงานต่างด้าวจึงอาจเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของไทยได้

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่มา : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ธ.ค.62), สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สถานการณ์ตลาดแรงงาน (ไตรมาส4/62), กรมการจัดหางาน

ที่มา : สถิติการทำงานคนต่างด้าว (ธ.ค.), กรมการจัดหางาน

ที่มา : บทความเรื่องแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมไทย “แต้มต่อหรือถ่อค้ำ”, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การฆ่าตัวตาย!!

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

การฆ่าตัวตาย!!

การฆ่าตัวตาย!!

สถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ประมาณ 6 – 6.5 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ โดยการฆ่าตัวตายถือเป็นการกระทำให้ตนเองถึงแก่ความตายอย่างตั้งใจ ซึ่งมักเกิดจากภาวะซึมเศร้า

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : World Health Organization

ที่มา : กรมสุขภาพจิต สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข