feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2558 ดุลการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน เช่น การลดอุปสรรคในการส่งออก การปรับเปลี่ยนมาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น และพัฒนากรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

ประกันชีวิตคือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสีญไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพลภาพถาวรหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์และแบบเงินได้ประจำ

สถิติสาขา : การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : สมาคมประกันชีวิต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : กรมการปกครอง

ที่มา : หน่วยงานต่างประเทศที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลทางด้านประกันชีวิต

GDP ไทยสดใส

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

GDP ไทยสดใส

GDP ไทยสดใส

3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เริ่มขยายตัวในทิศทางที่สูงขึ้นและจากการคาดการณ์ในปี 2561 มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงน่าจะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไปถึง 3.6%

สถิติสาขา : บัญชีประชาชาติ

วันที่ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มลพิษทาง “อากาศ”

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพอากาศที่มีสิ่งเจือปนที่มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติและแขวนลอยในบรรยากาศเป็นระยะเวลานานพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งสารมลพิษที่เป็นปัญหา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสารมลพิษแต่ละชนิดในปี 2559 และ 2558 แล้ว พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ยังคงเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 2 โดยพื้นที่ที่เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ริมถนนพระราม 4 และ ริมถนนดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ ตามลำดับ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 30 เมษายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มลดลงทุกปี ปี 2560 นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีความต้องการแรงงานสูงสุด โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต คือ อาชีพงานพื้นฐาน เช่น แรงงานทั่วไปและแรงงานด้านการผลิต เป็นต้น

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แลดู...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ปี 2559

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

แลดู...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ปี 2559

แลดู...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ปี 2559

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) คือ บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จำเป็น ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองชายเดน โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 20 เมษายน 2561
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

ปี 2560 หลายประเทศยังพบปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด เช่น บราซิล สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน เกาหลีใต้ แต่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยกลับเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิตเนื้อไก่ที่มีคุณภาพสูง และปลอดจากโรคไข้หวัดนกมากว่า 10 ปีแล้ว

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แรงงานสูงวัยในยุคประชากรหดตัว

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

แรงงานสูงวัยในยุคประชากรหดตัว

แรงงานสูงวัยในยุคประชากรหดตัว

ในอนาคตประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่วัยทำงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง การจ้างงานในผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญเพื่อลดภาระการคลัง และเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตในอนาคต

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ :๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงบประมาณ

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

“ทัวร์ศูนย์เหรียญ” คือ ทัวร์ที่บริษัทท่องเที่ยวขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการจัดระเบียบและดำเนินการจับกุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กระทำความผิดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2559

สถิติสาขา : การท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่มา : กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน?

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน ?

ขยะ...เยอะ...ที่ไหน ?

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดย ปี 2559 กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากที่สุดถึง 4.21 ล้านตัน อัตราการผลิตขยะมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต (2.23 กก./คน/วัน) โดยจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้างมากที่สุด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4.53 พันตัน เนื่องจากการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย การเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรม และต้องรองรับปริมาณขยะจำนวนหนึ่งจากกรุงเทพฯ มากำจัดด้วย

สถิติสาขา : สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม