feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะภาคการส่งออกคิดเป็นประมาณเกินครึ่งหนึ่งของ GDP และส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หากเราหาคำตอบได้ว่า ควรทำอย่างไร กระตุ้นตรงไหนที่จะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยเติบโตไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำมากำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อไปได้

สถิติสาขา : อุตสาหกรรม

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Taxi in Thai (การร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบก)

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

Taxi in Thai (การร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบก)

Taxi in Thai (การร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบก)

“แท็กซี่” เป็นหนึ่งในรถโดยสารสาธารณะที่คู่กับชีวิตคนเมือง และมียอดผู้ใช้บริการสูงเป็นอันดับต้นๆ ขณะเดียวกันก็เป็นรถสาธารณะที่มีข้อร้องเรียนสูงที่สุดด้วยเช่นกัน จากข้อมูลการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1584 พบว่าในปี 2561 มีผู้ร้องเรียนมากถึง 49,708 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,647 ราย โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ที่มีมากถึง 21,608 ราย

สถิติสาขา :สาขาขนส่ง และโลจิสติกส์

วันที่ : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่มา : กรมการขนส่ง

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

ค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สถิติค่าเงินบาทแข็งที่สุดในเอเชีย 5.1 % เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่ค่าเงินบาทแข็งค่า มีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ อาทิเช่น ผู้นำเข้าได้รับประโยชน์จากการที่ต้นทุนสินค้าลดลง นักท่องเที่ยวไทยสามารถแลกเงินตราสกุลต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้มากขึ้น ผู้ส่งออกเสียประโยชน์เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น จึงได้รับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศลดน้อยลง ในฐานะประชาชนไทยจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทในปัจจุบัน เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

สถิติสาขา : การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ขุมทรัพย์...ทะเลไทย

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ขุมทรัพย์...ทะเลไทย

ขุมทรัพย์...ทะเลไทย

การทำประมงเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตการส่งออกสินค้าประมง พบว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศ โดยประเด็นปัญหาที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง คือ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing ยังคงต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้การประมงของไทยเกิดความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สถิติสาขา :สาขาเกษตร และประมง

วันที่ : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่มา : กรมประมง

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทำให้การรับข่าวสารของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันจะเห็นว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลใหญ่จากการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล และเผยแพร่กระจายกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้สังคมยังคงมีความนิยมการพนันโดยในปี 2560 มีผู้เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 21.43 ล้านคน

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

แรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยมากแค่ไหน ? ไปดูข้อมูลกัน!!!

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

แรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยมากแค่ไหน ? ไปดูข้อมูลกัน!!!

แรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยมากแค่ไหน ? ไปดูข้อมูลกัน!!!

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในประเทศ ปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญเป็นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ได้รับอนุญาตทำงานอยู่ในประเทศ มากที่สุดจำนวน 3,086,062 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 ให้ทำงานในอาชีพพื้นฐาน (งานที่ใช้แรงเป็นหลัก เช่น กรรมกร งานรับใช้ในบ้าน) พบมากในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ :๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ปัจจุบันการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของคนไทยทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่อันดับที่ 13 ของโลก และอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย โดย ณ สิ้นปี 2561 หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ล้านล้านบาท เป็น 12.8 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีสัดส่วนถึง 78.6% จะเห็นได้จากหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รถยนต์/รถจักรยานยนต์ และบัตรเครดิต มีแนวโน้มขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ร่วมกันสร้าง ป่าชุมชน

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 05 มิถุนายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ร่วมกันสร้าง ป่าชุมชน

ร่วมกันสร้าง ป่าชุมชน

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากต่อเศรษฐกิจและประเทศ กรมป่าไม้จึงได้มีการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนขึ้น เพื่อให้ชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การฆ่าตัวตาย!!

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

การฆ่าตัวตาย!!

การฆ่าตัวตาย!!

สถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทย มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ประมาณ 6 – 6.5 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ โดยการฆ่าตัวตายถือเป็นการกระทำให้ตนเองถึงแก่ความตายอย่างตั้งใจ ซึ่งมักเกิดจากภาวะซึมเศร้า

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : World Health Organization

ที่มา : กรมสุขภาพจิต สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หยุดล่า หยุดฆ่า สัตว์ป่าในเขตหวงห้าม

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

หยุดล่า หยุดฆ่า สัตว์ป่าในเขตหวงห้าม

หยุดล่า หยุดฆ่า สัตว์ป่าในเขตหวงห้าม

ปัจจุบันสัตว์ป่าในเขตหวงห้ามมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากมีการล่าสัตว์ป่าหรือบุกรุกป่าไม้มากขึ้น มีการครอบครองและเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและรีสอร์ท หรือแม้กระทั่งการลักลอบหาของป่า เป็นเหตุให้แหล่งพักพิงและอาหารของสัตว์ป่าลดน้อยลง ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดมีจำนวนลดลงและสูญพันธุ์ไป ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของชีวิตสัตว์ป่าเพื่อเติมเต็มความสมดุลของระบบนิเวศ ให้ผืนป่ากลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช