feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากแค่ไหน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ “Smartphone” ซึ่งปัจจุบันมีราคาไม่แพง มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

สถิติสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2018 (ข้อมูล ปี 2016)

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 13 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

e-Commerce รุ่ง มุ่งสู่ Thailand 4.0

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างหลากหลาย เช่น การซื้อขายสินค้าในร้านค้าพื้นที่สู่ร้านค้าออนไลน์ที่สามารถติดต่อซื้อขายได้ทันที ส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เติบโตและเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย

สถิติสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่มา : การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

ออมเงินเท่าไหร่... ให้พอใช้หลังวัยเกษียณ?

ประเทศไทยมีแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การออมในวัยทำงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้มีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานแล้ว แต่จะต้องมีเงินออมเท่าไร จึงจะเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่?

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๓ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา : สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี จากสารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

น้ำดีในไทย...หายไปไหน?

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551 – 2560 คุณภาพของแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และปัจจุบันไม่พบแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำค่อนข้างดีขึ้น ทั้งนี้แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งแหล่งกำเนิดน้ำเสียหลักมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน

สถิติสาขา :สิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ. ศ. 2559

ที่มา : รายงานการดำเนินงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ พ.ศ. 2560

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

PASSPORT ไทย มีอิทธิพลแค่ไหน?

เว็บไซต์ Henleypassportindex ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สามารถใช้เข้า-ออกประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขอรับหนังสือตรวจลงตรา (VISA) ซึ่งอ้างอิงข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) มาใช้ในการจัดอันดับ (Visa)

สถิติสาขา : การท่องเที่ยว และกีฬา

วันที่ : ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงาน henleypassportindex

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

เปิดตลาดออนไลน์ไทยด้วย e-Commerce

ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างหันมาทำธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่าน Internet หรือที่เราเรียกว่า e-Commerce กันมากขึ้น โดยในปี 2560 คนไทยซื้อของ Online เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 5 จาก 8 ในปี 2559 ส่งผลให้มูลค่า e-Commerce มีการเจริญเติบโตมากขึ้นด้วยเช่นกัน

สถิติสาขา :เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

10 ประเทศ เศรษฐกิจท่องเที่ยวสูง

ปัจจุบันการท่องเที่ยวยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อนำรายรับที่ได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับมูลค่า GDP ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 3 ของโลก แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างสูง

สถิติสาขา : : การท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 2018 (ข้อมูล ปี 2016)

ยาเสพติด...กำลังจะหายไปจริงไหม?

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ยาเสพติด...กำลังจะหายไปจริงไหม?

ยาเสพติด...กำลังจะหายไปจริงไหม?

สถานการณ์ยาเสพติดของไทยมีแนวโน้มลดลง ทั้งคดียาเสพติด ผู้ต้องหา ผู้เสพยาเสพติดที่ถูกดำเนินคดี และผู้เข้ารับการรักษาด้านยาเสพติด

สถิติสาขา :ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

วันที่ : ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนัก ป.ป.ส.

ที่มา : สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สถานการณ์ AIDS…THAILAND

สถานการณ์ AIDS ของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง ทั้งอัตราผู้ป่วย HIV อัตราการตายด้วยโรค AIDS โดยที่อัตราผู้ป่วย HIV ในผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง 1.5 เท่าโดยประมาณ

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ทางด่วนพิเศษไทย...ใน 1 วัน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 14 กันยายน 2561
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ทางด่วนพิเศษไทย...ใน 1 วัน

ทางด่วนพิเศษไทย...ใน 1 วัน

ตาม พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นหรือได้รับโอน หรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างขึ้นในระดับพื้นดิน เหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อ หรือทางระบายน้ำ กำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทางเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ

สถิติสาขา :สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์

วันที่ : ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถิติของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม