บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

แรงงานไทย...ไปทำงานจังหวัดไหนดี

สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ความต้องการแรงงานมีแนวโน้มลดลงทุกปี ปี 2560 นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มีความต้องการแรงงานสูงสุด โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต คือ อาชีพงานพื้นฐาน เช่น แรงงานทั่วไปและแรงงานด้านการผลิต เป็นต้น

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ที่มา : กรมการจัดหางาน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ฮิต: 370