บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

การค้าชายแดนไทย...ก้าวไกลรับ AEC

หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2558 ดุลการค้าของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน เช่น การลดอุปสรรคในการส่งออก การปรับเปลี่ยนมาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าเสรีมากขึ้น และพัฒนากรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : รายงานสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

ฮิต: 381