feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

เอกสารและสิ่งพิมพ์

โครงสร้างสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 10 กันยายน 2557
เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

SMEs

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs (Small and Medium Enterprises ) นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของระเทศทั้งในระดับจุลภาค และในระดับมหภาค ภาครัฐจึงมีการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ผ่านยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญ ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การประหยัดจากขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (Household Economies of Scale)

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 10 กันยายน 2557
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

SMEs

           ในการศึกษาความยากจนสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงคือการมีอยู่ของการประหยัดจากขนาดของครัวเรือน (Household Economies of Scale) ด้วยการวิเคราะห์สวัสดิการและความยากจนมักตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าครัวเรือนขนาดใหญ่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าครัวเรือนขนาดเล็ก จึงนำมาสู่การศึกษาการมีอยู่ของการประหยัดจากขนาดของครัวเรือน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร. ๐-๒๑๔๑-๗๔๙๙

เรื่องเล่า...จากตัวเลข

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

เรื่องเล่า...จากตัวเลข

“ตัวเลข” คำง่ายๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยและรู้จักกันดีนั้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงความ สำคัญหลัก ๆ ของตัวเลขก็คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกถึงปริมาณว่ามีมาก น้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าใจกันง่ายขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ ได้เลยว่า “ตัวเลข” ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศนั้น ได้มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานของภาครัฐเอง ได้มีการนำ “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติมาช่วยในการวางแผน ดำเนินงาน และตัดสินใจในด้านต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๗ สิงหาคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

คู่มือแนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 19 พฤษภาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๔

คู่มือแนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ

การจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่อสร้างระบบข้อมูลของประเทศที่มีเอกภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือแนวทางและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดทำข้อมูลเดียวกัน และควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ จึงได้พัฒนาคู่มือแนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงสถิติของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๕

หลักการพัฒนาโปรแกรมภาครัฐ

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 16 พฤษภาคม 2557
เขียนโดย กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๔

edoc

การบูรณาการข้อมูลภาครัฐนับเป็นสิ่งจำเป็นทั้งในการบริหารงานภายในองค์กรตลอดจนการพัฒนาระบบให้บริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะระบบข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยราชการไทยเป็นแบบกระจาย ซึ่งมีข้อดีคือหน่วยงานไม่จำเป็นต้องเก็บหรือสร้างข้อมูลทุกประเภทที่ต้องการใช้ แต่ก็มีข้อเสียคือการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างลำบาก เพราะยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันในหน่วยราชการไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๕