ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ
Government Strategic Information Center
 
 
ทะเบียนรายการข้อมูลสถิติจากเครือข่ายภาครัฐ 20 กระทรวง
               
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร index   กระทรวงการคลัง index   กระทรวงพลังงาน index
กรมอุตุนิยมวิทยา | สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | | SYB บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (POST) | SYB บริษัท ทีโอที จำกัด (TOT) | สำนักงานสถิติแห่งชาติ   | กรมศุลกากร | กรมสรรพสามิต | กรมสรรพากร | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | กรมบัญชีกลาง | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | SYBธนาคารแห่งประไทย (BOT) | SYBธนาคารออมสิน (QSB)   สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน |กรมธุรกิจพลังงาน | สำนักนโยบายและแผนพลังงาน | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | SYBกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE)
กระทรวงอุตสาหกรรม index   สำนักนายกรัฐมนตรี index   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม index
กรมโรงงานอุตสาหกรรม | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม |   กรมประชาสัมพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | | สำนักงบประมาณ | สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ| สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | กรมป่าไม้| องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้| สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรมทรัพยากรธรณี| กรมทรัพยากรน้ำ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | กรมควบคุมมลพิษ |
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ index   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ index   กระทรวงคมนาคม index
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ | สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ | SYB สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)   กรมชลประทาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | กรมประมง | กรมปศุสัตว์ | กรมพัฒนาที่ดิน | กรมวิชาการเกษตร | กรมส่งเสริมการเกษตร | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | กรมการข้าว | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์| สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร| SYBองค์การสะพานปลา (FISHMARKET)   กรมการขนส่งทางบก | กรมทางหลวง | กรมทางหลวงชนบท | กรมเจ้าท่า| สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | กรมการบินพลเรือน | สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | SYB การรถไฟแห่งประเทศไทย (TRAIN) | SYB บริษัทท่าอากาศยานไทย(มหาชน) AIRPORT) | SYB การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) | องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา index   กระทรวงสาธารณสุข index   กระทรวงกลาโหม index
กรมพลศึกษา | สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว | สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | SYB การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT)   กรมการแพทย์ | กรมควบคุมโรค | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | กรมสุขภาพจิต | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | กรมอนามัย |   กองทัพบก | กองทัพเรือ | กรมราชองครักษ์ | กองทัพอากาศ | กองบัญชาการกองทัพไทย(กองบัญชาการทหารสูงสุด) | สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | สำนักนโยบายและแผน
กระทรวงมหาดไทย index   กระทรวงพาณิชย์ index   กระทรวงแรงงาน index
กรมการปกครอง | กรมการพัฒนาชุมชน | กรมที่ดิน | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรมโยธาธิการและผังเมือง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย| SYBการไฟฟ้านครหลวง meastat | SYBการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค peastat | SYB การประปานครหลวง mwastat | SYBการประปาส่วนภูมิภาค pwastat |   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์| กรมการค้าต่างประเทศ| กรมการค้าภายใน | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | กรมส่งเสริมการส่งออก | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | SYBสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (PRICE) | องค์การคลังสินค้า   กรมการจัดหางาน | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | สำนักงานประกันสังคม | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน |
กระทรวงวัฒนธรรม index   กระทรวงยุติธรรม index   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี index
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | กรมการศาสนา | กรมศิลปากร | |กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย   กรมคุมประพฤติ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | กรมบังคับคดี | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | กรมราชทัณฑ์ | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | SYB สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ | สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม | กรมสอบสวนคดีพิเศษ | สำนักงานกิจการยุติธรรม | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด |   กรมวิทยาศาสตร์บริการ | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | สำนักมาตรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติิ | สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ index   หน่วยงานอิสระ index   กระทรวงการต่างประเทศ index
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | |สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | ราชบัณฑิตยสถาน | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน| สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | SYB สำนักงานศาลยุติธรรม (COJ) |SYB สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC)   สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ | กรมการกงศุล | สำนักงานงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
               
*** SYB หมายถึง ข้อมูลของหน่วยงานจากรายงานสถิติรายปีประเทศไทย (Statistical Yearbook Thailand)
*** ส่วนข้ิอมูลอื่นตามรายชื่อหน่วยงานเป็นความร่วมมือในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติภาครัฐ
 
โทรศัพท์ : 0-2141-7408