ทะเบียนรายการข้อมูลที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ของ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม            
สถิติด้านสังคม
สาขา สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์อื่นๆ และสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Other social,Demographic and related statistics)
ข้อมูลสถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์ที่ได้จากทะเบียนและการบริหารงาน (Register and administrative records for social and demographic statistics)
บริการของทหารในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
โครงการ รายการข้อมูลสถิติ รายการข้อมูลสถิติ URL ของ webservices หน่วยงานผู้เผยแพร่ โทรศัพท์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
สนผ. กองบรรเทาสาธารณภัย  
1 จำนวนครั้งการช่วยเหลือประชาชนด้านภัยพิบัติของ สป. จำนวนครั้งการช่วยเหลือด้านภัยหนาว http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/348 กองบรรเทาสาธารณภัย
จำนวนครั้งการช่วยเหลือด้านภัยแล้ง http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/915 กองบรรเทาสาธารณภัย กบภ.ศปพม.สนผ.กห.
จำนวนครั้งการช่วยเหลือด้านอุทกภัย http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/916 กองบรรเทาสาธารณภัย กบภ.ศปพม.สนผ.กห.
จำนวนครั้งการช่วยเหลือด้านไฟป่าและหมอกควัน http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/917 กองบรรเทาสาธารณภัย กบภ.ศปพม.สนผ.กห.
จำนวนครั้งการช่วยเหลือด้านภัยพิบัติอื่นๆ http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/918 กองบรรเทาสาธารณภัย กบภ.ศปพม.สนผ.กห.
ผลรวมจำนวนครั้งการช่วยเหลือประชาชนด้านภัยพิบัติ http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/986 กองบรรเทาสาธารณภัย กบภ.ศปพม.สนผ.กห.
 
           
กรมเสมียนตรา  
2 สถิติข้อมูลการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร  รวมบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร  เพศ/ระดับบุคคล  http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/336 กองจัดการกำลังพล กรมเสมียนตรา  ร้อยตรี ไพโรจน์    โมงขุนทด 02-2261394
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร เพศหญิง http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/337 กองจัดการกำลังพล กรมเสมียนตรา  ร้อยตรี ไพโรจน์    โมงขุนทด 02-2261394
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร เพศชาย http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/338 กองจัดการกำลังพล กรมเสมียนตรา  ร้อยตรี ไพโรจน์    โมงขุนทด 02-2261394
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร ระดับนายทหารสัญญาบัตร http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/339 กองจัดการกำลังพล กรมเสมียนตรา  ร้อยตรี ไพโรจน์    โมงขุนทด 02-2261394
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร ระดับนายทหารประทวน http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/340 กองจัดการกำลังพล กรมเสมียนตรา  ร้อยตรี ไพโรจน์    โมงขุนทด 02-2261394
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร ระดับพนักงานราชการ http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/341 กองจัดการกำลังพล กรมเสมียนตรา  ร้อยตรี ไพโรจน์    โมงขุนทด 02-2261394
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหาร ระดับพลอาสาสมัคร http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/1031 กองจัดการกำลังพล กรมเสมียนตรา  ร้อยตรี ไพโรจน์    โมงขุนทด 02-2261394
 
           
กรมพระธรรมนูญ จำนวนผู้ที่ได้รับการแนะนำกฏหมายทหาร       
3 จำนวนคนและคดีของผู้เข้ารับการสงเคราะห์จัดทนาย เพื่อต่อสู้คดีในกรณีถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาที่ศาลทหาร โดย กรมพระธรรมนูญ จำนวนทหารที่ได้รับคำแนะนำทางกฎหมาย http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/308 กรมพระธรรมนูญ  กรมพระธรรมนูญ
จำนวนครอบครัวทหารที่ได้รับคำแนะนำทางกฎหมาย http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/309 กรมพระธรรมนูญ  กรมพระธรรมนูญ
จำนวนคดีของผู้รับคำแนะนำ http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/311 กรมพระธรรมนูญ  กรมพระธรรมนูญ
ยอดรวมของผู้ได้รับคำแนะนำทางกฎหมาย http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/317 กรมพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ
 
           
4 จำนวนผู้ที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ของสำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จำนวนผู้รับการรักษารายเดือน ณ สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทเงินสด http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/385 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้ใช้ สนพ.สสน.สป.
จำนวนผู้รับการรักษารายเดือน ณ สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประเภทจ่ายตรง http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/386 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้ใช้ สนพ.สสน.สป.
จำนวนผู้รับการรักษารายเดือนทั้งหมด ณ สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://ws.mod.nic.go.th/wservice สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้ใช้ สนพ.สสน.สป.
จำนวนเงินผู้รับการรักษารายเดือน ประเภทเงินสด http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/388 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้ใช้ สนพ.สสน.สป.
จำนวนเงินผู้รับการรักษารายเดือน ประเภทจ่ายตรง http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/389 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้ใช้ สนพ.สสน.สป.
จำนวนเงินผู้รับการรักษารายเดือน ทั้งหมด http://ws.mod.nic.go.th/wservice/public/390 สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้ใช้ สนพ.สสน.สป.
 
ที่มา : รายการข้อมูลบริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ด้วยมาตรฐาน statXML โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ  ของ  สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม