ทะเบียนรายการข้อมูลที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ของ   กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง        
สถิติด้านเศรษฐกิจ
สถิติสาขา13 สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ (Distributive and international trade statistics)
โครงการ รายการข้อมูลสถิติ URL ของ webservices หน่วยงานผู้เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ โทรศัพท์
1 สถิติการนำเข้า  
มูลค่าการนำเข้าตามหมวดสินค้านำเข้าสำคัญของไทย มูลค่าการนำเข้า ตามหมวดสินค้านำเข้าสำคัญของไทย   
สถิติมูลค่าการนำเข้าสินค้าแยกตามหมวดสินค้านำเข้าสำคัญของไทยของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2553 มูลค่าการนำเข้าหมวด 101000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27311 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 102000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27312 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 103000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27313 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 104000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27314 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 105000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27315 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 201000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27316 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 202000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27317 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 203000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27318 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 204000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27319 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 205000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27320 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 206000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27321 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 207000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27322 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 208000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27323 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 209000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27324 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 210000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27325 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 211000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27326 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 212000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27327 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 301000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27328 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 302000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27329 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 303000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27330 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 304000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27331 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 305000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27332 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 306000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27333 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 307000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27334 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 308000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27335 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 309000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27336 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 310000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27337 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 311000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27338 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 312000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27339 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 313000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27340 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 314000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27341 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 315000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27342 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 316000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27343 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 317000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27344 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 318000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27345 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 319000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27346 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 320000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27347 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 321000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27348 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 322000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27349 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 323000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27350 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 324000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27351 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 325000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27352 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 401000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27353 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 402000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27354 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 403000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27355 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 404000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27356 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 405000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27357 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 406000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27358 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 407000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27359 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 408000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27360 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 409000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27361 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 410000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27362 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 411000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27363 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 412000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27364 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 413000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27365 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 414000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27366 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 415000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27367 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 416000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27368 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 417000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27369 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 418000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27370 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 419000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27371 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 420000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27372 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 421000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27373 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 422000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27374 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 423000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27375 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 424000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27376 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 425000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27377 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 426000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27378 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 501000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27379 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 502000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27380 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 503000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27381 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 504000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27382 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 505000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27383 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 506000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27384 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 507000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27385 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 601000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27386 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 602000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27387 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าหมวด 603000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27388 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
 
             
2 สถิติการนำเข้า ตามกลุ่มประเทศอาเซียน       สถิติการนำเข้า ตามกลุ่มประเทศอาเซียน      
สถิติมูลค่าการนำเข้าสินค้ามายังประเทศไทยจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2553  
มูลค่าการนำเข้ารวม http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25852 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศบรูไน http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25853 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศอินโดนีเซีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25854 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศกัมพูชา http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25855 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศลาว http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25856 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศพม่า http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25857 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศมาเลเซีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25858 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศฟิลิปปินส์ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25859 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศสิงค์โปร์ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25860 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเวียดนาม http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25861 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
 
             
3 มูลค่าการนำเข้าสินค้าแต่ละประเทศ มูลค่าการนำเข้าสินค้าแต่ละประเทศ
มูลค่าการนำเข้ารวม http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4302 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4303 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศจีน http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4304 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4305 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศมาเลเซีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4306 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศสิงคโปร์ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4307 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศเกาหลี http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4308 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศเยอรมัน http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4309 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศไต้หวัน http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4310 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4311 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าประเทศพม่า http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4312 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
 
             
4 มูลค่าการนำเข้าสินค้าตามพิกัดสินค้า มูลค่าการนำเข้าสินค้าตามพิกัดสินค้า
มูลค่าการนำเข้ารวมทุกพิกัด http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4278 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด2709 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4279 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด8542 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4280 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด8473 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4281 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด2711 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4282 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด7326 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4283 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด8523 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4284 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด8708 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4285 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด8517 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4286 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด8411 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4287 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการนำเข้าพิกัด8471 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4288 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
 
             
5 สถิติการส่งออก  
มูลค่าการส่งออกสินค้าแต่ละประเทศ สถิติส่งออกรายประเทศ
มูลค่าการส่งออกรวม http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4317 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศญี่ปุ่น http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4318 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4319 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศจีน http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4320 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศออสเตรเลีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4321 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศฮ่องกง http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4322 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศสิงคโปร์ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4323 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศมาเลเซีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4324 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศสวิสเซอร์แลนด์ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4325 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศอินโดนีเซีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4326 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกประเทศอังกฤษ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4327 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
 
             
6 มูลค่าการส่งออกสินค้าตามพิกัดสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าตามพิกัดสินค้า
มูลค่าการส่งออกรวมทุกพิกัด http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4289 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด8471 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4290 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด8542 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4291 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด2710 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4292 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด1006 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4293 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด8703 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4294 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด8704 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4295 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด7308 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4296 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด4001 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4297 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด7108 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4298 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
มูลค่าการส่งออกพิกัด8415 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/4299 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาว วรรณดี    เมาลานนท์     02-6677320-1
 
             
7 มูลค่าการส่งออก ตามหมวดสินค้าส่งออกสำคัญของไทย       สถิติการส่งออก ตามหมวดสินค้าส่งออกสำคัญของไทย       
สถิติมูลค่าการส่งออกสินค้าแยกตามหมวดสินค้าส่งออกสำคัญของไทยของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2553 มูลค่าการส่งออกหมวด 101000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27230 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 102000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27231 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 103000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27232 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 201000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27233 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 202000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27234 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 203000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27235 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 204000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27236 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 205000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27237 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 206000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27238 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 207000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27239 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 208000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27240 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 209000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27241 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 210000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27242 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 211000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27243 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 212000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27244 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 213000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27245 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 214000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27246 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 215000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27247 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 216000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27248 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 217000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27249 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 301000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27250 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 302000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27251 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 303000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27252 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 304000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27253 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 305000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27254 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 306000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27255 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 307000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27256 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 308000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27257 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 309000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27258 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 310000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27259 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 311000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27260 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 312000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27261 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 313000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27262 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 314000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27263 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 315000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27264 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 316000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27265 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 317000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27266 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 318000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27267 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 319000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27268 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 320000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27269 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 321000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27270 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 322000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27271 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 323000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27272 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 324000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27273 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 325000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27274 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 326000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27275 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 327000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27276 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 328000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27277 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 329000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27278 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 330000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27279 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 331000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27280 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 332000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27281 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 333000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27282 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 334000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27283 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 335000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27284 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 336000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27285 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 337000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27286 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 338000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27287 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 339000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27288 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 340000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27289 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 341000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27290 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 342000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27291 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 343000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27292 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 344000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27293 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 345000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27294 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 346000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27295 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 347000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27296 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 348000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27297 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 401000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27298 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 402000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27299 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 403000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27300 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 404000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27301 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 405000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27302 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 406000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27303 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 407000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27304 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 408000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27305 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 409000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27306 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 410000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27307 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 411000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27308 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 412000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27309 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกหมวด 413000000 http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/27310 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
 
             
8 มูลค่าการส่งออก กลุ่มประเทศอาเซียน      มูลค่าการส่งออก กลุ่มประเทศอาเซียน     
สถิติมูลค่าการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2553  
มูลค่าการส่งออกรวม http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25896 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศบรูไน http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25897 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศอินโดนีเซีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25898 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศกัมพูชา http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25899 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศลาว http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25900 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศพม่า http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25901 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศมาเลเซีย http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25902 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศฟิลิปปินส์ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25903 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศสิงค์โปร์ http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25904 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
มูลค่าการส่งออกประเทศสหรัฐอาหรับเวียดนาม http://ws.mof.nic.go.th/wservice/public/25905 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาย ธราธร    กลั่นจัตุรัส     02-667-7320
 
ที่มา : รายการข้อมูลบริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ด้วยมาตรฐาน statXML โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ  ของ  กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง