ทะเบียนรายการข้อมูลที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์            
สถิติด้านสังคม 
สถิติสาขาสวัสดิการสังคม (Social security)
โครงการ รายการข้อมูลสถิติ URL ของ webservices หน่วยงานผู้เผยแพร่ ผู้เผยแพร่  โทรศัพท์
1 จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์/สถานแรกรับ/สถานคุ้มครอง/ศูนย์/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก 1. จำนวนเด็กที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์/สถานแรกรับ/สถานคุ้มครอง/ศูนย์/บ้านพักเด็กและครอบครัว/สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11988 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11989 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11990 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนราธิวาส http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11991 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11992 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11993 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11994 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11995 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11996 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11997 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11998 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11999 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12001 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12002 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
2 จำนวนสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 2. จำนวนสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
จำนวนสตรีที่เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12030 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12031 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12032 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12033 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
3 จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี  3. จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4091 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4092 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4093 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4094 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4095 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๓๖ พรรษา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4096 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4097 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4098 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
4 จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 4. จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4099 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4100 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน-เผ่าพนัส http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4101 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4102 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4103 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบฯ จังหวัดลพบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4104 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4105 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4106 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนพิการที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11661 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
5 จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์   5. จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ 
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4026 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4027 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง) ปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4028 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4029 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4030 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์และทุพพลภาพบางปะกง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4031 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4032 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4033 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/4035 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11951 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง) ปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11952 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(ชาย) ปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11953 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11954 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11955 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์และทุพพลภาพบางปะกง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11956 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11957 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี (ชาย) http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11958 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11959 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11960 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11961 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11962 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กพิการ/คนพิการที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11963 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
6 จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพแต่ละหลักสูตร 6.จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพแต่ละหลักสูตร
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางหลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลางหลักสูตร ระยะสั้นในศูนย์ฯ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12004 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา หลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12005 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา หลักสูตระยะสั้นในศูนย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12006 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ หลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12007 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12008 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา หลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12009 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12010 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12011 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12012 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12013 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12014 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12015 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12016 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12017 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนหลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12018 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูนหลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12019 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย หลักสูตร 6 เดือน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12020 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย หลักสูตรระยะสั้นในศูนย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12021 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
7 จำนวนเด็กที่ติดเชื้อโรคเอดส์ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ 7. จำนวนเด็กที่ติดเชื้อโรคเอดส์ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
จำนวนเด็กติดเชื้อโรคเอดส์ที่เข้ารับบริการสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11776 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กติดเชื้อโรคเอดส์ที่เข้ารับบริการสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11777 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กติดเชื้อโรคเอดส์ที่เข้ารับบริการสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11778 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กติดเชื้อโรคเอดส์ที่เข้ารับบริการสวัสดิการสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11779 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
8 จำนวนการดำเนินงานที่ให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน 8. จำนวนการดำเนินงานที่ให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ส่วนกลาง(กทม.) http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11699 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน กระบี่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11700 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน กาญจนบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11701 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน กาฬสินธุ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11702 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน กำแพงเพชร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11703 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ขอนแก่น http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11704 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน จันทบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11705 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ฉะเชิงเทรา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11706 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ชลบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11707 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ชัยนาท http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11708 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ชัยภูมิ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11709 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ชุมพร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11710 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน เชียงราย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11711 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน เชียงใหม่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11712 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ตรัง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11713 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ตราด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11714 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ตาก http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11715 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นครนายก http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11716 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นครปฐม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11717 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นครพนม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11718 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นครราชสีมา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11719 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นครศรีธรรมราช http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11720 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นครสวรรค์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11721 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นนทบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11722 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน นราธิวาส http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11723 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน น่าน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11724 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน บุรีรัมย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11725 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ปทุมธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11726 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ประจวบคิรีขันธ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11727 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ปราจีนบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11728 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ปัตตานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11729 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน พระนครศรีอยุธยา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11730 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน พะเยา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11731 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน พังงา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11732 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน พัทลุง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11733 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน พิจิตร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11734 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน พัษณุโลก http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11735 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน เพชรบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11736 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน เพชรบูรณ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11737 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน แพร่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11738 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ภูเก็ต http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11739 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน มหาสารคาม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11740 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน มุกดาหาร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11741 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน แม่ฮ่องสอน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11742 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ยโสธร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11743 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ยะลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11744 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ร้อยเอ็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11745 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ระนอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11746 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ระยอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11747 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ราชบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11748 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ลพบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11749 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ลำปาง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11750 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ลำพูน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11751 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน เลย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11752 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน ศรีสะเกษ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11753 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สกลนคร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11754 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สงขลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11755 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สตูล http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11756 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สมุทรปราการ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11757 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สมุทรสงคราม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11758 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สมุทรสาคร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11759 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สระแก้ว http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11760 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สระบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11761 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สิงห์บุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11762 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สุโขทัย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11763 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สุพรรณบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11764 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สุราษฏร์ธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11765 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน สุรินทร์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11766 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน หนองคาย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11767 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน หนองบัวลำภู http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11768 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน อ่างทอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11769 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน อำนาจเจริญ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11770 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน อุดรธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11771 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน อุตรดิตถ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11772 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน อุทัยธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11773 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนการดำเนินงานให้บริการแก่เด็กและสตรีในชุมชน อุบลราชธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11774 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
9 จำนวนสตรีชาวไทยและต่างชาติที่ประสบปัญหาทางสังคมและพัฒนาอาชีพ 9.จำนวนสตรีชาวไทยและต่างชาติที่ประสบปัญหาทางสังคมและพัฒนาอาชีพ
จำนวนสตรีชาวไทยผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11964 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีชาวต่างประเทศผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11965 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีชาวไทยผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11966 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีชาวต่างประเทศผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11967 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีชาวไทยผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11968 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีชาวต่างประเทศผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11969 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีชาวไทยผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านศรีสุราษฏร์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11970 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนสตรีชาวต่างประเทศผู้เสียจากการค้ามนุษย์ที่เข้าสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านศรีสุราษฏร์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11971 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
10 จำนวนผู้เสียหายชายที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 10.จำนวนผู้เสียหายชายที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
จำนวนเพศชายได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จ. เชียงราย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11780 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเพศชายได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จ. สงขลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11781 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเพศชายได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จ. ปทุมธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11782 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเพศชายได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จ. ระนอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11783 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
11 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในสถาบัน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 11.จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในสถาบัน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11687 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11688 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11689 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11690 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11691 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11692 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11693 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11694 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11695 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสงขลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11696 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11697 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับสวัสดิการสังคมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11698 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
12 จำนวนคนไร้ที่พึ่งที่เข้ารับบริการในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง 12.จำนวนคนไร้ที่พึ่งที่เข้ารับบริการในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11664 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11665 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11666 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11667 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์บ้านเมตตา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11668 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11669 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11670 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11671 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ประจวบคิรีขันธ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11672 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11673 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนคนไร้ที่พึ่งเข้ารับบริการในสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/11674 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
           
13 จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัว 13.จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัว
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12110 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12111 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12112 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12113 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12114 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12115 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12116 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12117 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12118 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12119 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12120 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12121 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12122 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12123 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12124 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12125 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12126 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12127 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12128 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12129 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12130 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12131 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12132 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12133 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12134 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12135 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12136 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12137 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12138 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12139 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12140 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12141 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12142 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12143 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12144 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12145 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12146 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12147 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12148 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12149 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12150 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12151 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12152 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12153 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12154 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12155 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12156 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12157 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12158 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12159 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12160 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12161 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12162 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12163 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12164 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12165 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12166 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12167 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12168 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12169 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12170 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12171 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12172 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12173 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12174 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12175 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12176 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12177 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12178 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12179 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12180 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12181 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12182 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12183 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12184 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
จำนวนเด็กและครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ http://ws.society.nic.go.th/wservice/public/12185 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นาง ละอองดาว สีจันทร์แจ้ง     02-659-6227
 
ที่มา : รายการข้อมูลบริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ด้วยมาตรฐาน statXML โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ  ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์