บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

คุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 08 กันยายน 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

ข้อมูล(Data) และสารสนเทศ(Information) เป็นคำพูดที่ได้ยินบ่อยในทุกเวทีของการประชุม โดยเฉพาะในการประชุมเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบาย และบ่อยครั้งมักถกเถียงกันในประเด็นความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือสารสนเทศ ที่นำเสนอเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่ ดังนั้นข้อมูล หรือสารสนเทศที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือนั้น ต้องใช้กระบวนการผลิตที่ดี อีกทั้งมีขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเพื่อประกันให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ

เกณฑ์การพิจารณาข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบด้วย  การเข้าถึง(Availability), การใช้งาน(Usability) และความน่าเชือถือ(Reliability) ไม่ว่าข้อมูลนั้น จะได้มาจากวิธีการใด เช่น จากการสำรวจโดยวิธีทางสถิติ หรือจากระบบปฏิบัติงานประจำวัน หรือที่เรียกว่าระบบทะเบียนก็ตาม  อย่างไรก็ตามในการให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เรียกว่า Data Quality Improvment Cycle 

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาสารสนเทศที่มีคุณภาพนั้น ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์(Objectivity) ของสารสนเทศ การนำไปใช้ประโยชน์(Utility) และความมั่นคงปลอดภัย (Integrity)


ฮิต: 6708