บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

รหัสทางการ

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 16 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

 รหัสทางการประกอบด้วยรหัสมาตรฐาน COG

รหัส SDMX-COG ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสเขตการปกครอง

รหัสภาค (มอก. ๑๐๙๙-๒๕๔๘) ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสจังหวัด (มอก. ๑๐๙๙-๒๕๔๘) ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสอำเภอ (มอก. ๑๐๙๙-๒๕๔๘) ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสตำบล (มอก. ๑๐๙๙-๒๕๔๘) ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสหมู่บ้าน (มอก. ๑๐๙๙-๒๕๔๘) ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสเทศบาล (มอก. ๑๐๙๙-๒๕๔๘) ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสองค์การบริหารส่วนตำบล (มอก. ๑๐๙๙-๒๕๔๘) ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงานราชการ ดูรายละเอียด, ดูโครงสร้างรหัส

รหัสสาขาสถิติ

รหัสสาขาสถิติ (SAC Rev. ๑.๐) ดูรายละเอียด,  ดูโครงสร้างรหัส

รหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รหัสประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC Rev. ๓.๐ (ฉบับแปลภาษาไทย)) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC Rev. ๔) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ICNPO Rev. ๑.๐) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC NSO Revised Version ๒๐๐๙) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสประเภทผลิตภัณฑ์

รหัสประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA ๑๙๙๖) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA ๒๐๑๑ NSO Version ปี ๒๕๕๔ ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสประเภทค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

รหัสค่าใช้จ่าย การจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ (COPNI Rev. ๑.๐) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสสถานภาพการทำงาน อาชีพ

รหัสอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - ๘๘ (ฉบับแปลภาษาไทย)) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - ๐๘ (ฉบับแปลภาษาไทย)) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสสถานภาพการทำงานตามสากล (ICSE - ๙๓) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสประเภทการศึกษา

รหัสระดับการศึกษา (ISCED ๙๗) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสสาขาวิชา (ISCED ๙๗) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสกลุ่มอายุ

รหัสกลุ่มอายุตามมาตรฐานสากล (SIAC Rev. ๑.๐) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

รหัสกิจกรรมการใช้เวลา

รหัสกิจกรรมการใช้เวลาตามสากล (ICATUS Trial version) ดูรายละเอียด,ดูโครงสร้างรหัส

ฮิต: 6408