บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

คำถามที่พบบ่อย

มาตรฐาน SDMX
XML คือ ?

     XML (Extensive Markup Language) เป็น ภาษามาร์กอัป ที่พัฒนาโดย W3C เพื่อใช้เป็นภาษาอธิบายข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลประกอบกัน (ไฟล์จะมีนามสกุลไฟล์เป็น .xml) ภายในจะมีแท็กกำกับตามข้อกำหนดและอ้างอิงกฏตรวจสอบความถูกต้องด้วยข้อบังคับตาม XML Schema Definition Language  (ไฟล์จะมีนามสกุลเป็น .xsd)   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.w3schools.com/xml/xml_schema.asp

Print Back to top
Web Service คือ ?

       เว็บเซอร์วิส (Web service) คือระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ เอกซ์เอ็มแอล(XML) มีอินเทอร์เฟสมาตรฐานที่ให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารโต้ตอบระหว่างกับใน ๒ รูปแบบ คือ  SOAP  Protocal และ  REST Protocal

Print Back to top
SDMX คือ ?

     เป็นข้อกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างกันบนระบบเครื่อข่ายอินเทอร็เน็ตโดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บเซอร์วิส สามารถใช้แลกเปลี่ยนได้ทั้งข้อมูลและคำนิยาม ข้อกำหนดการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น  โดยการร่วมกันของ ๗ องค์กร ประกอบด้วย BIS, ECB, Eurostat, IMF, OECD, UN, World Bank  พัฒนาเป็น Version 1.0  ในปี ค.ศ.2001 และล่าสุดเป็น Version 2.1 สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://sdmx.org/

Print Back to top
SDMX-IM คือ ?

   SDMX-IM เป็นกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการจำลององค์ประกอบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยภาษา UML โดยกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ถูกกำหนดออกเป็น ๓ คือ  Base SDMX (Identification, Item Scheme, Component Structure, Association)  ส่วน Structure Definition (Key Family, Metadata Structure Definition, Concept Scheme, Code List, Hierarchic Code Scheme, Trans-formations & Expressions, Structure Mapping, Process) และ ส่วน Reporting and Dissemination (Data Set,Metadata Set,Data & Metadata Provisioning, Subscription & Notification, Registration, Discovery) สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://sdmx.org/

Print Back to top
SDMX-ML คือ ?

   เป็นเมสเซส (Message) ที่ใช้นำพาข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสของผู้ให้บริการ(ผู้ส่ง) ส่งต่อไปยังผู้รับบริการ(ผู้รับ) ตามฟังก์ชั่นบริการตามข้อกำหนดของ SDMX Webservice  เช่น Structure Definition Message, Structure-specific Data Message, Generic Data Message, Structure-specific Metadata Message, Generic Metadata Message, Query Message และ Registry Message เป็นต้น สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://sdmx.org/

Print Back to top
SDMX Registry คือ ?

   เป็นระบบทะเบียนข้อมูลตามข้อกำหนดของ SDMX ประกอบด้วยข้อมูล ๑๕ กลุ่ม ดังนี้คือ Concept, Catagory, Organization, Data Structure Definition(DSD), Meta Data Structure Definition(MSD) , Data Flow And Metadata Flow, Provision Agreement , Structure Map, Process, Register Data and Metadata Set สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://sdmx.org/

Print Back to top
ระบบสถิติประเทศไทย
ระบบสถิติประเทศไทย (TNSS) เป็นอย่างไร ?

     เป็นระบบแบบกระจายงาน กล่าวคือแต่ละหน่วยงานสามารถผลิตข้อมูลสถิติภายใต้ความต้องการของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นสถิติจากงานทะเบียน สถิติจากการสำรวจหรือสำมะโน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.nso.go.th/

Print Back to top
สถิติทางการ(Official Statistic) คือ ?

     สถิติทางการ (Official Statistics) หมายถึง ข้อความหรือตัวเลขที่เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ในประเทศที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติและเป็นสถิติที่มีความสำคัญต่อการใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ

Print Back to top
กระบวนงาน GSBPM คือ ?

   GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) เป็นกระบวนงานจัดทำสถิติ  ประกอบด้วย ๙ ขั้นตอนหลัก ดังนี้คือ Specify Needs Phase (ุ๖ ขั้นตอนย่อย) , Design Phase (ุ๖ ขั้นตอนย่อย) , Build Phase (ุ๗ ขั้นตอนย่อย) ,Collect Phase (ุ๔ ขั้นตอนย่อย) , Process Phase (ุ๘ ขั้นตอนย่อย) , Analyse Phase (ุ๕ ขั้นตอนย่อย), Disseminate Phase (ุ๕ ขั้นตอนย่อย) และ Evaluate Phase (ุ๓ ขั้นตอนย่อย)  ปัจจุบันเป็น Version ๕.๐  

Print Back to top
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ
ระบบแลกเปลี่ยน statXchange System คือ ?

     ระบบ statXchange เป็นระบบ Web-based Application สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติแบบเว็บเซอร์วิส โดยระบบจะแปลงข้อมูลสถิติที่ผู้ใช้บันทึกให้สามารถเผยแพร่ตามมาตรฐาน statXML ได้ ระบบ statXchange ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๐ กระทรวง โดยมีผู้แทนกระทรวง ทำหน้าที่ประสานงาน ดูแล บริหารจัดการทะเบียนผู้ใช้งานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

Print Back to top
หากจะใช้ SDMX เพื่อการแลกเปลี่ยนต้องทำอะไรบ้าง ?

๑.ต้องทำความเข้าใจกับกรอบการดำเนินงานที่เรียกว่า SDMX-IM

๒.หาเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ DSD และ  MSD

๓.ออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จะใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 

Print Back to top
ข้อมูลและสารสนเทศสถิติ
สถิติ คือ ?

     สถิติ หมายถึง ศาสตร์ที่นำมากระทำกับหลักฐานที่เป็นข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการกระทำได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ และการนำผลการวิเคราะห์มาสรุป สำหรับค่าสถิติที่นิยมใช้สรุปผลนั้นประกอบด้วย ยอดรวม(Total), ค่าเฉลี่ย (Average), สัดส่วน (Propotion) , อัตราร้อยละ (Percent) และ อัตราส่วน(Ratio) (ดูรายละเอียด)

Print Back to top
ข้อมูล คือ ?

     ข้อมูลคือ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชือนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น

Print Back to top
สารสนเทศ คือ ?

     ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ การจัดเก็บข้อมูลที่ดี จะต้องมีการกำหนดรูปแบบของข้อมูลให้มีลักษณะง่ายต่อการจัดเก็บ และมีรูปแบบเดียวกันอย่างมีระบบ ข้อมูลแต่ละชุดควรมีความหมายและมีความเป็นอิสระในตัวเอง นอกจากนี้ไม่ควรมีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนเพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่เก็บข้อมูล

Print Back to top
บทวิเคราะห์ คือ ?

       เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง

Print Back to top
อินโฟกราฟิก คือ ?

     เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย งานกราฟิกประเภทนี้นิยมใช้สำหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ป้าย แผนที่ งานวิจัย โดยอินโฟกราฟิกนี้ ยังคงนิยมใช้ในสายงานด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพื่อให้แสดงถึงข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

Print Back to top
แผนภูมิ คือ ?

     แผนภูมิ หมายถึง ภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เส้นเชื่อมโยงเครื่องหมายหรือข้อความที่เป็นตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น เช่น เขียนอธิบายยืดยาวอย่างนี้ ผู้อ่านคงไม่เข้าใจ ต้องมีแผนภูมิประกอบด้วย. แผนภูมิมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายหรือความสัมพันธ์ของสิ่งนั้น ๆ เช่น แผนภูมิเปรียบเทียบ. แผนภูมิวิวัฒนาการของกบ. แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ.

Print Back to top
แผนที่ คือ ?

       แผนที่ คือ รูปภาพอย่างง่ายซึ่งจำลองบริเวณบริเวณหนึ่ง และมีการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัตถุ หรือบริเวณย่อยๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น แผนที่มักเป็นรูปสองมิติซึ่งแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในบริเวณหนึ่งๆ อย่างถูกต้องตามหลักเรขาคณิต ยกตัวอย่างเช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังสามารถวาดแผนที่แสดงคุณสมบัติของบริเวณต่างๆ บนพื้นโลก เช่น ความหนาแน่นของประชากร ความสูง เป็นต้น

Print Back to top
Big Data คือ ?

  คือข้อมูลที่มีการเผยแพร่เก็บไว้กระจายอยู่บนระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ซึ่งเกิดจากบริการที่หลากหลายโดยเฉพาะในโลกสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล หากมีวิธีในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ในการจัดทำสถิติก็เช่นกัน ปัจจุบันให้ความสำคัญในการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้งานเช่นกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฺBig Data in Official Statistics

Print Back to top
Open Data คือ ?

  คือการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับเพื่อให้องค์กรที่สนใจหรือประชาชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนและงบประมาณในการจัดทำข้อมูลโดยรวมลงได้  การจัดทำข้อมูลเพื่อเก็บไว้ใช้เฉพาะหน่วยงานของตนเองเท่านั้น จะเปลี่ยนไปเป็นการเผยแพร่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

Print Back to top
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์ คือ ?

     หมายถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์กร อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์กรที่ได้ทำงานร่วมกันหรือจะทำงานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กรประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์กรสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกด้วย

Print Back to top
ตัวชี้วัด (Indicator) คือ ?

     เป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือบริหารองค์การในทุกระดับ ทั้งองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ การบริหารงานที่ขาดตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผู้บริหารไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวของการดำเนินงานได้ ดังนั้นในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการหรือตามภารกิจขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องและผลที่ได้จากการดำเนินงานเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์หรือใช้ผลการประเมินที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

Print Back to top
บริการบนเว็บไซต์นี้
การแลกเปลี่ยนด้วยระบบ statXchange ทำอย่างไร ?

การเข้าใช้งานระบบ

     ผู้ประสงค์จะใช้งานระบบ statXchange สามารถติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำกระทรวงเพื่อขอ Username และ Password สำหรับเข้าใช้ระบบ โดยแจ้งข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ดังนี้

     - ชื่อ นามสกุลของผู้ใช้งาน

     - Username และ Password ที่จะใช้

     - เลขประจำตัวประชาชน

     - ตำแหน่ง

     - สังกัด (กอง/ สำนัก กรม)

     - อีเมล์

     - หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

เมื่อได้ Username และ Password แล้วจึงเข้าใช้งานระบบตามขั้นตอน ดังนี้

     ๑. เปิดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer

     ๒. พิมพ์ URL สำหรับเข้าใช้ระบบ statXchange ของกระทรวง (ตาม

รายละเอียดในตารางด้านล่าง) สำหรับ

เครื่องเซิฟเวอร์ของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าใช้งานที่เว็บไซต์

http://report.nic.go.th

     ๓. เข้าสู่หน้าจอล็อกอิน ดังรูปที่ 2-1

รูปที่ 2-1 หน้าจอล็อกอินระบบ statXchange

อ้างอิงจาก : http://report.nic.go.th/kpi_reporter_manual.pdf

     ๔. กรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม

     ๕. เมื่อเข้าระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอหลักของระบบ

Print Back to top
มีบริการกี่รูปแบบ อะไร ?

บริการของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ  ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับ หน่วยราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ประชาชนมีดังนี้

    ๑. บริการสารสนเทศ

    ๒. บริการค้นหาข้อมูลสถิติ 

    ๓.บริการทะเบียนข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

    ๔.บริการสารสนเทศเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์

    ๕.บริการองค์ความรู้

หากผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงบริการสามารถแจ้งการปรับปรุงบริการได้ที่  gsic@nso.go.th หรือ ที่แนะนำบริการ

Print Back to top
การแลกเปลี่ยนด้วย SDMX มีขั้นตอนอย่างไร ?

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติด้วย SDMX-ML มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 1. การออกแบบโดรงสร้าง
  1. การออกแบบ DSD
  2. การออกแบบ MSD
 2. การออกแบบการส่งข้อมูล
  1. Data Provider
  2. Data Agrement
  3. Data Flow
 3. ลงทะเบียนโครงสร้างข้อมูลและคำนิยาม
  1. ลงทะเบียนโครงสร้างข้อมูล (MSD)
  2. ลงทะเบียนคำนิยามข้อมูล (DSD)
 4. ลงทะเบียนไฟล์ข้อมูล
  1. ลงทะเบียนไฟล์ข้อมูล (Data Set)
  2. ลงทะเบียน SDMX WS
 5. แจ้งการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  1. แจ้งทาง E-Mail
  2. แจ้งทาง เว็บ
 6. ค้นคืนข้อมูล
  1. ผ่านระบบ Data Browser
  2. ผ่านระบบ Web Service 
  3. ผ่านระบบ Excel Plugin
Print Back to top