บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

การค้นหาข้อมูลสถิติ

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

เนื้อหาการค้นหาข้อมูลสถิติ

- การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

- การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล


การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาปรากฏเฉพาะที่เป็นเนื้อหาในเว็บไซต์ http://www.nic.go.th  นี้เท่านั้น


การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล

เป็นการค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโดยตรง ประกอบด้วย ฐานข้อมูลทะเบียนรายการข้อมูลสถิติภาครัฐ(statXChange) ฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจภาครัฐ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามสาขา ( สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ฐานข้อมูลบนเครือข่ายสถิติภาครัฐ(statXChange)


ฮิต: 4382