บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

ข้อมูลและสารสนเทศ

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

เนื้อหาข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูล

- ความหมาย

- วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

- คุณลักษณะของข้อมูลที่ดี

- การวัดคุณภาพข้อมูล

สารสนเทศ

- ความหมาย

- คุณลักษณะสารสนเทศที่ดี

- รูปแบบของสารสนเทศ

- ระบบสารสนเทศ


ข้อมูล-ความหมาย

   ข้อมูล(Data) คือ ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสังเกตุ การรวบรวม การวัด หรือ วิธีอื่นใดก็ได้ ซึ่งข้อมูลเป็นไปได้ทั้งตัวเลข ข้อความ  รูปภาพ หรือ สัญญลักณ์ใด ๆ  แต่ในทางการปฏิบัติงานด้านสถิติแล้ว ข้อมูลส่วนมากอยู่ในรูปของตัวเลข ซึ่งอาจเป็นค่าข้อมูล หรือ รหัสที่นำมาแทนข้อเท็จจริงนั้นก็ได้


ข้อมูล-วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

 ข้อมูลนั้น สามารถได้มาจากการ สังเกตุ การเก็บรวบรวมโดยเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง เช่นการใช้แบบสอบถาม   หรือ ได้มาโดยวิธีการวัด หรือ วิธีอื่นใดก็ได้ เพื่อนำไปสู่การประมวลผลต่อไป


ข้อมูล-คุณลักษณะของข้อมูลทีดี

 ข้อมูลที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติพื้นฐาน ๔ ประกาศเป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นจริง

(๒) ครบถ้วน

(๓) ไม่มีความขัดแย้ง

(๔) เป็นปัจจุบัน


ข้อมูล-การวัดคุณภาพข้อมูล

 คุณภาพข้อมูล สามารถวัดได้จาก

(๑) มีกระบวนการ

(๒) จำนวนข้อมูลที่ขาดความแนบนัย


สารสนเทศ-ความหมาย

    สารสนเทศ(Information) คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจให้คำตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย  สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


สารสนเทศ-คุณลักษณะของสารสนเทศทีดี

 สารสนเทศที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติพื้นฐาน ๔ ประกาศเป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ความถูกต้องแม่นยำ (accuracy)

(๒) ทันต่อเวลา (timeliness)

(๓) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน (complete)

(๔) สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (relevancy)

(๕) สามารถพิสูจน์ได้(verifiable)


สารสนเทศ-รูปแบบสารสนเทศ

 รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศปัจจุบันเป็นแบบ Multi-Channel และ Virtualization


สารสนเทศ-ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศปัจจุบัน มีการจำแนกออกเป็นระบบตามลักษณะของการใช้งาน มีความเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ สามารถแบ่งออกเป็น ๔ ระบบ คือ

(๑) ระบบสารสนเทศประมวลผล(Transaction Processing Systems: TPS)

(๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ (MIS: Management Information System)

(๓) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System)

(๔) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS : Executive Information System)


ฮิต: 7112