บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

มาตรฐาน SDMX

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

เนื้อหามาตรฐาน SDMX

- ความรู้เบื้องต้น SDMX

- องค์ประกอบที่สำคัญของ SDMX

- เครื่องมือที่ใช้


ความรู้เบื้องต้น SDMX

SDMX  หรือ Statistical Data and Metadata Exchange เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาจาก ๗ หน่วยงานเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและคำนิยามของข้อมูลสถิติบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้สถาปัตยกรรม SOA (Service Oriented Architecture) ในการขับเคลื่อน


 องค์ประกอบที่สำคัญของ SDMX

 ๑. SDMX-IM

 ๒. SDMX-COG(Content Oriented Architecture)

 ๓. SDMX-IT 


เครื่องมือที่ใช้

๑. เครื่องมือพื้นฐานทั่วไป เช่น Excel, Notepad 

๒. เครื่องมือสำหรับทำ SDMX-IM เช่น SAE, DSW, Fusion

๓. เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ เช่น Fusion Weaver

๔. เครื่องมือสำหรับจัดทำทะเบียนกลาง SDMX เช่น Fusion Registry

๕. เครื่องมือสำหรับจัดทำบริการ SDMX เช่น Fusion, Devinfo, Open-RI


 

 

ฮิต: 6548