บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิกกับงานสถิติ

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

กระบวนงานการจัดทำ Infographic

เนื้อหา

๑. ความหมายของ Infographic

๒. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic

๓. ข้อกำหนดเลเอาต์


๑. ความหมายของ Infographic

Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุค ไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด (เหตุผลเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน) และในปัจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network)

(ที่มา : www.oknation.net)

๒. ขั้นตอนการออกแบบ Infographic

๒.๑. ระบุประเด็นที่สำคัญจากบทความ

๒.๑.๑. เลือกบทความที่นำเสนอบนเว็บไซต์ www.nic.go.th เป็นข้อมูลตั้งต้น เช่น บทความเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง จากกลุ่ม กวส.

๒.๑.๒. อ่านบทความเพื่อหาประเด็นที่สำคัญทั้งหมด

๒.๒. สอบทานความถูกต้องของข้อมูล

นำประเด็นที่สำคัญมาสอบทานความถูกต้องกับผู้เขียนบทความว่า เข้าใจประเด็นได้ถูกต้องหรือไม่ เช่น ผู้จัดทำ Infographic เข้าใจว่า ทั่วโลก : ทุก ๖ วินาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ๑ ใน ๖ นั้นจะตายจากโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อสอบถามผู้เขียนแล้ว ทราบว่า ทุก ๖ วินาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ๑ ใน ๖ นั้นจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ฉะนั้น ถ้ามีประเด็นไหนไม่แน่ใจ หรือตีความแล้วกำกวม ต้องถามผู้เขียนเพื่อให้ได้ความถูกต้อง

๒.๓. สรุปประเด็นการนำเสนอ

นำประเด็นที่สำคัญทั้งหมดมาแบ่งเป็นข้อๆ เพื่อเลือกนำเสนอ เนื่องจากมีประเด็นจำนวนมากต้องแบ่งหน้า infographic เป็นหลายหน้า

๒.๔. ร่างแนวคิดของรูปภาพ

ตั้งชื่อหัวเรื่องให้น่าติดตามและน่าสนใจ และระบุว่าภาพประกอบด้วยกี่ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยประเด็นใด

๒.๕. จัดหารูปภาพหรือสัญลักษณ์

นำแต่ละประเด็นที่สำคัญมาตีความออกเป็นภาพ เลือกรูปหรือสัญลักษณ์เพื่อประกอบในภาพแล้วสามารถสื่อความถึงประเด็นที่สำคัญนั้นได้

๒.๖. การทำกราฟิก

ทำกราฟิกด้วยโปรแกรมสร้างภาพ เช่น Adobe Photoshop โดยการสร้าง layout ก่อน จากนั้นนำรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่เตรียมไว้มาวางลงบน Layout ให้ได้รูปตามที่ร่างไว้

๒.๗. ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์

ตรวจสอบว่ารูปหรือกราฟิกที่นำมาใช้มีการระบุที่มาหรือแหล่งอ้างอิงครบทุกรูปหรือไม่

๒.๘. การนำขึ้นแสดงบนหน้าเว็บ

นำอินโฟกราฟิกที่ได้วางไว้บนข้อมูลเด่นของหน้าแรก และอยู่ในเมนูย่อยชื่ออินโฟกราฟิกของเมนูหลักชื่อข้อมูลและสารสนเทศสถิติ

 กระบวนงานการจัดทำอินโฟกราฟิค

๓. ข้อกำหนดเลเอาต์

๓.๑. ในหนึ่งหน้า เป็นได้ทั้ง แนวนอนและแนวตั้ง

๓.๒. ผู้จัดทำ/วันที่ 

กรณีตัวอย่าง ภัย....เงียบ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๑.ระบุประเด็นที่สำคัญจากบทความ

๒.สอบทานความถูกต้องของข้อมูล

๓.สรุปประเด็นการนำเสนอ

๔.ร่างแนวคิดของรูปภาพ

๕.การทำกราฟิก

๖.ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์

๗.อินโฟกราฟิก


๑. ระบุประเด็นที่สำคัญจากบทความ

๑.๑. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  (จากบทความวิเคราะห์ เรื่องภัย...เงียบ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)

๑.๒. ข้อมูล

๑.๒.๑. ทั่วโลก : ทุก ๖ วินาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ๑ ใน ๖ นั้นจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

๑.๒.๒. ประเทศไทย : ทุก ๑๐ นาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ทุก ๔ นาทีจะมีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

๑.๒.๓. กราฟแสดง อัตราผู้ป่วยในของโรคหลอดเลือดสมอง ต่อประชากรหนึ่งแสนคน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓

๑.๒.๔. ชาย และ หญิง

๑.๒.๔.๑. โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชิวิต : อันดับ (หญิง สูงกว่า ชาย)

๑.๒.๔.๒. อัตราป่วยต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน : จำนวน (ชาย(๓๙๕.๘๘) สูงกว่า หญิง (๓๑๔.๓๓))

๑.๒.๕. อาการของโรค (F,A,S,T)

๑.๒.๖. สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก ๑๕ ปี (…..) โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๒ ของคนที่มีอายุมากว่า ๖๐ ปี

๑.๒.๗. ผลกระทบ

๑.๒.๗.๑. เสียชีวิต , พิการ

๒. สอบทานความถูกต้องของข้อมูล

๒.๑. สอบทานข้อมูล ทั่วโลก

ผู้จัดทำ Infographic เข้าใจว่า ทั่วโลก : ทุก ๖ วินาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ๑ ใน ๖ นั้นจะตายจากโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อสอบถามผู้เขียนแล้ว ทราบว่า ทุก ๖ วินาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ๑ ใน ๖ นั้นจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

๓. สรุปประเด็นการนำเสนอ

๓.๑. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

๓.๒. ทุก ๑๐ นาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ทุก ๔ นาทีจะมีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

๓.๓. อาการของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่มีต่อรางกาย ต้องพบแพทย์

๓.๔. สถิติโรคหลอดเลือดสมองชายหญิง การเสียชีวิติ ของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง ของชายและหญิง โอกาสที่ผู้หญิงจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย

๓.๕. อัตราผู้ป่วยในของโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรหนึ่งแสนคน

สรุปประเด็นการนำเสนอ

๔. ร่างแนวคิดของรูปภาพ

๔.๑. ส่วนที่ ๑ : หัวเรื่อง : ภัย...เงียบ จากโรคหลอดเลือดสมอง แทนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่และเด่นชัด และมีรูปโรคหลอดเลือดสมองวางไว้กลางภาพ

๔.๒. ส่วนที่ ๒ : ทุก ๑๐ นาทีจะมีคนตาย ๑ คน และ ทุก ๔ นาทีจะมีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

๔.๓. ส่วนที่ ๓ : อาการของโรคใช้สัญลักษณ์ในการอธิบาย

๔.๔. ส่วนที่ ๔ : สถิติโรคหลอดเลือดสมองชายหญิง การเสียชีวิติ ของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง ของชายและหญิง โอกาสที่ผู้หญิงจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชายจะใช้สัญลักษณ์ชายหญิงในการอธิบาย

๔.๕. ส่วนที่ ๕ : อัตราผู้ป่วยในของโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรหนึ่งแสนคน

 

ร่างแนวคิดของรูปภาพ

๕. การทำกราฟิก

๖. ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์

ระบุแหล่งที่มาหรือแหล่งอ้างอิงให้ครบทุกรูป


 

อินโฟกราฟิก.

ตัวอย่างที่ได้จากกระบวนการ

ภัย...เงียบ จากโรคหลอดเลือดสมอง

 


 

ฮิต: 7191