บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

เนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- Cloud Computing 

- Open Data 

- Enterprise Architecture 


๑. Cloud Computing

แนวคิดของ Cloud นั้นมีจุดเริ่มต้นจากการนำแนวคิด Virtualization Technology  มาประยุกต์ใช้โดยทำทุกอย่างเป็นบริการบน Cloud ซึ่งเรียกว่า  Cloud  Service  ผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการได้เอง เช่น  Cloud Infrastructure , Cloud Storage, Cloud Platform และ Cloud Application เป็นต้น

๒. Open Data

ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้โดยอิสระ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญาหรือเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานกำหนดความหมายที่สมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูล (The full Open Definition) คุณสมบัติที่จัดได้ว่าเป็น Open Data นั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญได้ดังนี้

๒.๑. Availability and Access  หมายถึง  ข้อมูลทั้งหมดต้องมีความพร้อมใช้งานและค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาโดยเฉพาะการดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องมีอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งานและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 

๒.๒. Re-use and Redistribution หมายถึง  ข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภายใต้เงื่อนไขที่อนุญาตให้นำมาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างชุดข้อมูลอื่น ๆ ได้

๒.๓. Universal Participation  หมายถึง ทุกคนต้องสามารถที่จะใช้และแจกจ่ายได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดของ ‘non-commercial’ ที่ป้องกันการใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือข้อจำกัดในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง (เช่น ในการศึกษาเท่านั้น) ก็จะไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นแบบ Open Data

๓. Enterprise Architecture

Enterprise Architecture (EA) คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีทีเข้ามาสนับสนุนผลักดันให้ ธุรกิจหรือกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมของระบบไปจนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อขับดันให้องค์กรสามารถ ดำเนินการตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำสถาปัตยกรรม

(๑) กระบวนงานขององค์กร

(๒) ระบบสารสนเทศ

(๓) ระบบโปรแกรมประยุกต์

(๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ฮิต: 4202