feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

อินโฟกราฟิก

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) (ต่อ)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษชายแดน (10 จังหวัด) ในปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้มีงานทำ กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ว่างงาน พบว่า ผู้มีงานทำใน ปี 2562 ร้อยละ 97.90 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.02 สำหรับกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ร้อยละ 0.48 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.03 ขณะที่ผู้ว่างงาน ร้อยละ 1.62 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.01 ซึ่งผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม ในปี 2562 ใน 10 จังหวัด SEZ พบว่า ผู้ที่มีงานทำมากที่สุด คือ สงขลา จำนวน 853,807 คน (ร้อยละ 97.73) รองลงมา เชียงราย จำนวน 611,203 คน (ร้อยละ 99.01) และน้อยที่สุด ตราด จำนวน 172,428 คน (ร้อยละ 99.50) โดยกำลังแรงงานที่รอฤดูมากที่สุด คือ นครพนม จำนวน 3,301 คน (ร้อยละ 1.17) รองลงมา กาญจนบุรี จำนวน 3,162 คน (ร้อยละ 0.67) และน้อยที่สุด ตราด จำนวน 185 คน (ร้อยละ 0.10) และผู้ว่างงานมากที่สุด คือ สงขลา จำนวน 19,324 คน (ร้อยละ 2.20) รองลงมา นราธิวาส จำนวน 13,678 คน (ร้อยละ 4.12) และน้อยที่สุด ตราด จำนวน 767 คน (ร้อยละ 0.40) ส่วนอาชีพที่ผู้มีงานทำมากที่สุด คือ ด้านเกษตร ป่าไม้และประมง ร้อยละ 40.64 รองลงมา พนักงานบริการผู้จำหน่ายสินค้า ร้อยละ 18.94 คือ ด้านเกษตรกรรม การป่าไม้และประมง ร้อยละ 45.24 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 15.91 และน้อยที่สุด สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 1.73 ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างมากที่สุด คือ เชียงราย จำนวน 2,145 คน และน้อยที่สุด สงขลา จำนวน 1,978 คน สำหรับการบรรจุงานมากที่สุด คือ สงขลา จำนวน 2,029 คน และน้อยที่สุด นครพนม จำนวน 303 คน

คำนิยาม

ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจ มีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้

1. ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทนที่มีลักษณะอื่นสำหรับผลงานที่ทำเป็นเงินสดหรือสิ่งของ

2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้ที่ปกติมีงานประจำ)

            2.1 ยังคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจ ในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน

            2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่าง ที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ

3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับ ค่าจ้างในวิสาหกิจหรือ ไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน

กำลังแรงงานที่รอฤดูกาลหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติจะทำงานที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจ ซึ่งทำกิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ

กำลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบันหรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล

ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์

2. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ และไม่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ

อัตราการว่างงาน หมายถึง อัตราส่วนของผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงาน แสดงเป็นค่าร้อยละ การคำนวณอัตราส่วนระหว่างผู้ว่างงานกับกำลังแรงงานซึ่งจะสะท้อนจำนวนผู้ไม่มีงานทำของประเทศ

ตำแหน่งงานว่าง หมายถึง ตำแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งให้สำนักงานจัดหางานของรัฐจัดหาคนงานให้

ผู้ได้รับการบรรจุงาน หมายถึง ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุให้เข้าทำงานตามที่ต้องการโดยบริการของสำนักงานจัดหางานของรัฐ

 

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๒๑ ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

 

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นปัจจัยที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ประสบปัญหาขาดแคลนคนทำงาน และเมื่อมีความต้องการขยายกำลังการผลิตในประเทศให้สูงขึ้น แรงงานต่างด้าวจึงอาจเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของไทยได้

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่มา : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ธ.ค.62), สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สถานการณ์ตลาดแรงงาน (ไตรมาส4/62), กรมการจัดหางาน

ที่มา : สถิติการทำงานคนต่างด้าว (ธ.ค.), กรมการจัดหางาน

ที่มา : บทความเรื่องแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมไทย “แต้มต่อหรือถ่อค้ำ”, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษชายแดน (10 จังหวัด) ในปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้มีงานทำ กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ว่างงาน พบว่า ผู้มีงานทำใน ปี 2562 ร้อยละ 97.90 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.02 สำหรับกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ร้อยละ 0.48 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.03 ขณะที่ผู้ว่างงาน ร้อยละ 1.62 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.01

อ่านต่อ...

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๒๑ ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะภาคการส่งออกคิดเป็นประมาณเกินครึ่งหนึ่งของ GDP และส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หากเราหาคำตอบได้ว่า ควรทำอย่างไร กระตุ้นตรงไหนที่จะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยเติบโตไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำมากำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อไปได้

สถิติสาขา : อุตสาหกรรม

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

การทำการประมงไทยประสบปัญหาจากการทำประมงในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งปัญหาหลัก คือ ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปริมาณสัตว์น้ำที่น้อยลง สัตว์น้ำหลายชนิดหายไป เนื่องจากเรือประมงมีจำนวนมาก และปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากได้มีการดัดแปลงเครื่องมือประมง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น หรือนำเครื่องมือประมงชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เข้ามาใช้ทำการประมง(เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนลาก คานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก อวนช้อน-ยกปลากะตัก เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)) ทำให้มีการแย่งชิงทรัพยากรและแหล่งทำการประมงของชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงแตกต่างกัน สาเหตุหลักของปัญหาคือการทำการประมงมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ หรือภาวะ Overfishing ในน่านน้ำไทย ซึ่งส่งผลให้ให้ปริมาณสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์สัตว์ทะเลหลายชนิดๆลดลงตามไปด้วย จากรายงาน สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ.2560 มีการรายงานว่าสาเหตุของการเกยตื้นสำหรับเต่าทะเลและพะยูนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 74 และ 89 ตามลำดับ) เกิดจากเครื่องมือประมง โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝั่งได้แก่อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในขณะที่โลมาและวาฬมีสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่จากการป่วยตามธรรมชาติ (ประมาณร้อยละ 63) ซึ่งเป็นผลจากกการทำประมงที่มีมากเกินไปจนลุกล้ำพื้นที่ของสัตว์ทะเล และจำนวนอาหารตามธรรมชาติที่ลดลงที่ลดลง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๐ ตุลาคม 2563

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่มา : กรมประมง

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

ค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สถิติค่าเงินบาทแข็งที่สุดในเอเชีย 5.1 % เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่ค่าเงินบาทแข็งค่า มีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ อาทิเช่น ผู้นำเข้าได้รับประโยชน์จากการที่ต้นทุนสินค้าลดลง นักท่องเที่ยวไทยสามารถแลกเงินตราสกุลต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้มากขึ้น ผู้ส่งออกเสียประโยชน์เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น จึงได้รับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศลดน้อยลง ในฐานะประชาชนไทยจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทในปัจจุบัน เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

สถิติสาขา : การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานการณ์น้ำ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สถานการณ์น้ำ

สถานการณ์น้ำ

ในปี 2561 ต้นทุนทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำผิวดินและน้ำบาดาลที่มีอยู่ ทั้งในรูปแบบของน้ำฝน น้ำท่า น้ำที่กักเก็บไว้ในแหล่งน้ำ และน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ แสดงถึงสถานะศักยภาพต้นทุนทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการสุขาภิบาลที่เชื่อถือได้ สะอาด ปลอดภัย และทั่วถึง เพื่อสะท้อนภาพสถานการณ์ให้บริการสาธารณะด้านน้ำเพื่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนทั้งในพื้นที่ในเขตเมืองและเขตชนบท จากค่าตัวชี้วัดครัวเรือนในชนบทที่มีน้ำประปาใช้ต่อครัวเรือนในชนบททั้งหมด พบว่าประเทศไทยมีการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับครัวเรือนในเขตชนบทสำหรับภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้)ได้ในระดับที่ดีมากประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้มีค่าของตัวชี้วัดนี้ที่ ร้อยละ 94.89, 94.21, 92.80 และ 89.65 ตามลำดับ และครัวเรือนในเขตเมืองที่มีน้ำประปาใช้ต่อครัวเรือนในชนบททั้งหมด มีค่าตัวชีวัดอยู่ในระดับที่มีมากเช่นกันที่ร้อยละ 98.88, 98.05, 97.92, และ 97.80 ตามลำดับ และในส่วนของน้ำ อุปโภค-บริโภค ของประเทศไทย เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั่วประเทศ ประเทศไทยมีการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค 160 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งถือว่ามีปริมาณการใช้น้ำที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงเล็กน้อย ซึ่งภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีการใช้น้ำต่อคนมากที่สุดคือ 232 ลิตรต่อวันต่อคน ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ มีปริมาณการใช้น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ 112-136 ลิตรต่อคนต่อวัน

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๐ ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทำให้การรับข่าวสารของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันจะเห็นว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลใหญ่จากการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล และเผยแพร่กระจายกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้สังคมยังคงมีความนิยมการพนันโดยในปี 2560 มีผู้เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 21.43 ล้านคน

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

วันมะเร็งเต้านมโลก “World Breast Cancer Day” ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 โรคมะเร็งที่เกิดจากผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงโสด หรือ แต่งงานมีลูกหลังอายุ 35 ปี จากรายงานองค์การอนามัยโลก ในปี 2561 พบว่า ผู้หญิงป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นอันดับ 1 จากมะเร็งทั้งหมด คือ 22.8 % และจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มะเร็งเต้านมหญิงไทยในปี 2561 หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม สูงถึง 48,562 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 9,400 คน และหญิงไทยเสียชีวิตมากด้วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2561 จำนวน 4,442 คน จากปี 2556 จำนวน 3,246 คน ซึ่งพบว่า ปี 2561 ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด 15 – 59 ปี จำนวน 2,601 คน รองลงมา 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,841 คน และจังหวัดที่มีหญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร 7,497 คน รองลงมา เชียงใหม่ 2,835 คน เชียงราย 2,017 คน บุรีรัมย์ 1,522 คน และอุบลราชธานี 1,432 คน ทั้งนี้ สาเหตุของมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่ดีจะลด การเกิดมะเร็งเต้านม คือ เปลี่ยนแปลงอาหาร เช่น ลดพวกเนื้อสัตว์ลง ลดอาหารไขมันเลือกรับประทานอาหารผักหรือผลไม้ ควบคุมน้ำหนักมิให้อ้วน ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที งดบุหรี่ และแอลกอฮอล์

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่มา : จำนวนผู้ป่วย และรายจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : จำนวนการตาย และช่วงอายุ รายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ปัจจุบันการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของคนไทยทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่อันดับที่ 13 ของโลก และอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย โดย ณ สิ้นปี 2561 หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ล้านล้านบาท เป็น 12.8 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีสัดส่วนถึง 78.6% จะเห็นได้จากหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รถยนต์/รถจักรยานยนต์ และบัตรเครดิต มีแนวโน้มขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์