feed-image

บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

เอกสารและสิ่งพิมพ์

คู่มือการปรับปรุงวิธีการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Python Programming

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565
เขียนโดย นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์

คู่มือการปรับปรุงวิธีการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Python Programming

เพื่อเป็นองค์ความรู้การปรับปรุงวิธีการนำเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Python Programming เพื่อพัฒนากระบวนงานด้านการจัดการฐานข้อมูลของกลุ่มคลังข้อมูลภาครัฐ (กคร.) ในการปรับปรุงวิธีการนำเข้าข้อมูลสถิติทางการ 21 สาขา แล้วนำเข้าข้อมูลสู่ระบบฐานข้อมูลมาเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเปลี่ยนวิธีการ ลดขั้นตอน รวมทั้งลดเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่สำคัญช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : สิงหาคม ๒๕๖๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานสถิติแห่งชาติ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๖

แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2565
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๒-๑๓๒๐

แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติตามมาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange)

ปัจจุบันข้อมูลสถิติที่หน่วยงานภาครัฐผลิตมีจำนวนมาก แต่เมื่อต้องการนำข้อมูล “สถิติ” ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน หรือเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ อุปสรรคสำคัญ คือ โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล นิยามหรือข้อกำหนดข้อมูลแตกต่างกัน สิ่งที่จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการข้อมูลคือการสร้างมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบและโครงสร้างที่สอดคล้องกันข้ามหน่วยงาน ซึ่งมาตรฐาน SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) เป็นมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลเชิงสถิติ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนนักสถิติทั่วโลก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๒-๑๓๒๐

การจัดการข้อมูลประชากรจากการทะเบียน ด้วยโปรแกรม Power Query และภาษา Python เพื่อเผยแพร่บนระบบ Statistics Sharing Hub

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

การจัดการข้อมูลประชากรจากการทะเบียน ด้วยโปรแกรม Power Query และภาษา Python เพื่อเผยแพร่บนระบบ Statistics Sharing Hub

การจัดการข้อมูลประชากรจากการทะเบียน ด้วยโปรแกรม Power Query และภาษา Python เพื่อเผยแพร่บนระบบ Statistics Sharing Hub มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์จากชุดคำสั่งที่ได้ศึกษาไว้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบและโครงสร้างที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบตารางข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐาน SDMX ผ่าน Statistics Sharing Hub ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : เมษายน ๒๕๖๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

การจัดทำบัญชีข้อมูลสำหรับภารกิจการผลิตสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 17 กุมภาพันธ์ 2565
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

การจัดทำบัญชีข้อมูลสำหรับภารกิจการผลิตสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การจัดทำบัญชีข้อมูลสำหรับภารกิจการผลิตสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติแก่เจ้าของโครงการหรือเจ้าของข้อมูล ให้มีการจัดทำชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกิดความพร้อมใช้ โปร่งใส่ในการตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความเข้าใจและรับทราบแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เรื่องเล่า...จากตัวเลข#5

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 02 กันยายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

เรื่องเล่า...จากตัวเลข#5

“ตัวเลข” คำง่ายๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยและรู้จักกันดีนั้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงความ สำคัญหลัก ๆ ของตัวเลขก็คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกถึงปริมาณว่ามีมาก น้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าใจกันง่ายขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ ได้เลยว่า “ตัวเลข” ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศนั้น ได้มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานของภาครัฐเอง ได้มีการนำ “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติมาช่วยในการวางแผน ดำเนินงาน และตัดสินใจในด้านต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : กันยายน ๒๕๖๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 03 เมษายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก และคาดว่าภายในปี 2565 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนกำลังแรงงานและการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านสุขภาพ ประเทศจึงมีความจำเป็นพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยวิธีการหนึ่งคือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญจำเป็นของปัจจัยที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อค้นหาปัจจัยและระดับที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression) จากข้อมูลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2557
สำนักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเชิงวิเคราะห์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และการวางแผน เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : กันยายน ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 03 เมษายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย

สถานการณ์สังคมสูงวัยเริ่มกลายเป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมไทย เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มที่ (Super aged society) คือมีประชากรสูงอายุ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศภายในปี 2575 ดังนั้น เพื่อให้การก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสง่างามและมีศักยภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการรองรับเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี (Dignity) มีส่วนร่วม (Participation) และได้รับการดูแล (Care) อย่างเหมาะสม
การจัดทำดัชนีพฤฒพลัง (Active Ageing Index : AAI) เป็นการศึกษาดัชนีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร/รายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัดและดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการวัดภาวะพฤฒพลังหรือพลังของผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจที่สำคัญของประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาด้านผู้สูงอายุและวางแผนเพื่อเสริมสร้างสังคมพฤฒพลังได้
สำนักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาการตัดสินใจสำหรับวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมไทยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่ยังมีพลังพร้อมผลักดันสังคมไทยต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

เรื่องเล่า...จากตัวเลข#4

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 03 เมษายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

เรื่องเล่า...จากตัวเลข#4

“ตัวเลข” คำง่ายๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยและรู้จักกันดีนั้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงความ สำคัญหลัก ๆ ของตัวเลขก็คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกถึงปริมาณว่ามีมาก น้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าใจกันง่ายขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ ได้เลยว่า “ตัวเลข” ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศนั้น ได้มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานของภาครัฐเอง ได้มีการนำ “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติมาช่วยในการวางแผน ดำเนินงาน และตัดสินใจในด้านต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : มีนาคม ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

เรื่องเล่า...จากตัวเลข#3

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 03 เมษายน 2562
เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

เรื่องเล่า...จากตัวเลข#3

“ตัวเลข” คำง่ายๆ ที่ทุกคนคุ้นเคยและรู้จักกันดีนั้น ซึ่งหากจะกล่าวถึงความ สำคัญหลัก ๆ ของตัวเลขก็คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกถึงปริมาณว่ามีมาก น้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถสื่อสารและเข้าใจกันง่ายขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธ ได้เลยว่า “ตัวเลข” ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติและสารสนเทศนั้น ได้มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานของภาครัฐเอง ได้มีการนำ “ตัวเลข” ที่เป็นข้อมูลสถิติมาช่วยในการวางแผน ดำเนินงาน และตัดสินใจในด้านต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : มีนาคม ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑