บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

พระราชบัญญัติสถิติ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ฮิต: 4983