บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

ประวัติสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

รายนามผู้บริหาร อดีต - ปัจจุบัน

โครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

นโยบายและแผน

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

เกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

ด้วยระบบสถิติประเทศไทย (Thai National Statistics System หรือ TNSS )  เป็นระบบกระจายงานโดยแต่ละส่วนราชการมีหน่วยสถิติทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน ข้อมูลสถิติจึงมีการจัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่ทั่วไปตามหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะมีวิธีการจัดเก็บด้วย การสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างหรือด้วยระบบทะเบียนก็ตาม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นการบูรณาการด้านการบริหารจัดการเครือข่ายไอซีทีภาครัฐ การบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐทั้งระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ ในการวางแผนนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยจัดทำระบบข้อมูลสถิติภาครัฐให้เป็นระบบเข้าถึงง่าย มีข้อมูลที่เพียงพอ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ในการวางแผน แก้ไขปัญหา รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้อำนาจหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน จัดทำและให้บริหารข้อมูลสถิติของประเทศ ตลอดจนประสานกับหน่วยสถิติในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐจึงได้ดำเนินการ พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติโดยนำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูลสถิติ SDMX (Statistic Data and Metadata Exchange ) มาใช้งานสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกับกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ(TH-egif) และ บริหารจัดการระบบข้อมูลให้ครอบคลุมและครบถ้วนในมิติงานทั้ง ๓ ด้าน คือ ข้อมูลด้านนโยบายของรัฐบาล(Agenda Base) ข้อมูลจากการบริหารงานของแต่ละหน่วยงานในภาครัฐ (Function Base) และข้อมูลในระดับพื้นที่ (Area Base) ประสานงานกับหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลยุทธศาสตร์ของประเทศและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนเชิงนโยบายในการบริหารประเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการข้อมูลสถิติตามกระบวนการสถิติมาตรฐาน(GSBPM) สารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงบูรณาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นศูนย์กลางของการบูรณาการข้อมูลสถิติและสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ

 

เกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศยุทธศาตร์ภาครัฐ

ฮิต: 9064