บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ชั้น ๔  (ทิศเหนือ) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร

๑๐๒๑๐

ประเทศไทย

อีเมล : gsicAtnso.go.th

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๗๔๐๘-๙

โทรสาร : ๐-๒๑๔๓-๘๑๑๗

เว็บไซต์ : http://www.nic.go.th/ฮิต: 5863