สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 เขียนโดย นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศ : 29 พฤษภาคม 2560

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2560

พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๖ กำหนดให้รัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุกคล และในปัจจุบัน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้ใช้บริการได้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการเก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะราย อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัวของประชาชน (Private rights) …

อ่านทั้งหมด...

ฮิต: 450