สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 เขียนโดย นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์

นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ประกาศ : มีนาคม 2562

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕๕๐ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสถิติของประเทศ บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของชาติอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน โดยการจัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง การอำนวยการเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ อื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งการให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ ปัจจุบันสำนักงานสถิติแห่งชาติ นำระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการระบบสถิติ กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ กระบวนการให้บริการสถิติและสารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕ และ มาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนำไปปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และสร้างความเชื่อถือต่อผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศ …

อ่านทั้งหมด...

ฮิต: 472