สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

นโยบายเว็บไซต์

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 เขียนโดย นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์

นโยบายเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

จัดทำเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

นโยบายเว็บไซต์

คำนิยาม

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

“เนื้อหา” หมายความรวมถึง ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่ายหรือภาพอื่น ๆ วีดีโอ และผลิตภัณฑ์อื่นใด

“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ ได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เนื้อหา จากเว็บไซต์ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำเว็บไซต์ : www.nic.go.th เพื่อบริการข้อมูลและสารสนเทศสถิติ ที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ รวมทั้งองค์ความรู้การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสถิติให้มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติระหว่างหน่วยสถิติทั้งในและต่างประเทศด้วยมาตรฐาน SDMX เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลสถิติและการแบ่งปันข้อมูลสถิติระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ และประชาชน

 

ข้อกำหนด

๑. การให้บริการ

๑.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

๑.๒ ในการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ได้กำหนดไว้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ทันที

๑.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติอาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๑.๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาจหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

๑.๕ การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๑.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

๑.๖ ในกรณีที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

๒. การใช้บริการ

๒.๑ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น

๒.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธเนื้อหาหรือลบเนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่พิจารณาแล้วพบว่าไม่เหมาะสมออกจากบริการ

 

๓. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

๓.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

๓.๒ ผู้ใช้บริการ จะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

๓.๓ ผู้ใช้บริการ จะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๓.๔ ผู้ใช้บริการ ไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

๓.๕ ผู้ใช้บริการ จะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำช้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

๓.๖ ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

๓.๗ ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

๓.๘ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหา หรือโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น”

 

๔. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

๔.๑ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนวจควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงานสถิติแห่งชาติไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่องโยงมายังเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔.๒ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

๕. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

๕.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติไม่รับผิดต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคล จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

๖. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

๖.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือผู้ให้อนุญาต สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

๖.๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๖.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

๗. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๓-๑๒๙๗

โทรสาร : ๐-๒๑๔๓-๘๑๑๗

Email : gsicatnso.go.th

 

ฮิต: 523