สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

THAILAND Competitiveness Data Set ระบบข้อมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

THAILAND Competitiveness Data Set

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการปรับปรุงระบบข้อมูลตัวชี้วัด (Competitiveness Data Set) เพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบที่มีเอกภาพทั้งประเทศ Competitiveness Data Set ข้อมูลเพิ่มเติม....

ฮิต: 3748