THAILAND Competitiveness Data Set ระบบข้อมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

THAILAND Competitiveness Data Set

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการปรับปรุงระบบข้อมูลตัวชี้วัด (Competitiveness Data Set) เพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบที่มีเอกภาพทั้งประเทศ Competitiveness Data Set ข้อมูลเพิ่มเติม....

ฮิต: 3788