สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 03 เมษายน 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย

สถานการณ์สังคมสูงวัยเริ่มกลายเป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมไทย เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มที่ (Super aged society) คือมีประชากรสูงอายุ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศภายในปี 2575 ดังนั้น เพื่อให้การก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสง่างามและมีศักยภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการรองรับเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี (Dignity) มีส่วนร่วม (Participation) และได้รับการดูแล (Care) อย่างเหมาะสม
การจัดทำดัชนีพฤฒพลัง (Active Ageing Index : AAI) เป็นการศึกษาดัชนีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร/รายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัดและดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการวัดภาวะพฤฒพลังหรือพลังของผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยประมวลผลข้อมูลจากการสำรวจที่สำคัญของประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาด้านผู้สูงอายุและวางแผนเพื่อเสริมสร้างสังคมพฤฒพลังได้
สำนักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาการตัดสินใจสำหรับวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมไทยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่ยังมีพลังพร้อมผลักดันสังคมไทยต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ฮิต: 274