สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 03 เมษายน 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก และคาดว่าภายในปี 2565 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ซึ่งการเป็นสังคมผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนกำลังแรงงานและการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านสุขภาพ ประเทศจึงมีความจำเป็นพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยวิธีการหนึ่งคือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญจำเป็นของปัจจัยที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อค้นหาปัจจัยและระดับที่มีผลต่อการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression) จากข้อมูลสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2557
สำนักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานเชิงวิเคราะห์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และการวางแผน เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : กันยายน ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ฮิต: 265