สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความเข้าใจและรับทราบแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ฮิต: 12