สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

สถานการณ์ “นักวิทยาศาสตร์” ไทย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

สถานการณ์ “นักวิทยาศาสตร์” ไทย

วิทยาศาสตร์ถือเป็นรากฐานพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การที่วิทยาศาสตร์จะ พัฒนา ต่อไปจนเ กิด เป็นนวัต กรรมใหม่ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความความสามารถ รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญนั้นๆ อย่างถ่องแท้ ซึ่งถือเป็นกุญแจขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) ของจากทั้งหมด ๖๐ ประเทศนั้น ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม  โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ฮิต: 1649