สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

ออมเงิน - เงินออม ภูมิคุ้มกันของครอบครัว

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 21 กันยายน 2558 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

ออมเงิน - เงินออม ภูมิคุ้มกันของครอบครัว

เงินออมสิทธิ ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๖ จากข้อมูลของธนาคารโลก พบว่าประเทศไทยมีระดับการออมเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ แต่หลังจากปี ๒๕๕๐ หรือหลังจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ระดับการออมของคนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การออมของกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนระดับการออมของกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ฮิต: 1918