ระบบโลจิสติกส์ไทยกับนโยบายการพัฒนาสู่อาเซียน

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ระบบโลจิสติกส์ไทยกับนโยบายการพัฒนาสู่อาเซียน

โลจิสติกส์ เป็นส่วนของการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมเรื่องของการวางแผน การดำเนินการ การควบคุม การไหลเวียน และการจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดของ การบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีความจาเป็นต่อหน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริการ เพราะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถลดความสูญเสียในภาคการผลิต ลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๘๗

ฮิต: 2284