สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

วิกฤติ ขยะมูลฝอย ล้นเมือง (ไหน)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 26 เมษายน 2559 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

วิกฤติ ขยะมูลฝอย ล้นเมือง (ไหน)

“ขยะมูลฝอย” สิ่งที่มนุษย์ถือเป็นสิ่งด้อยค่าและน่ารังเกียจ จนในปัจจุบันปริมาณสะสมมหาศาลของขยะมูลฝอยกำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และพยายามที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สำหรับประเทศไทยพบว่ามีหลายพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยสะสมที่มีจำนวนมากจนไม่สามารถกำจัดขยะได้ทันกับปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ฮิต: 3174