สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ปัจจุบันการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของคนไทยทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่อันดับที่ 13 ของโลก และอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย โดย ณ สิ้นปี 2561 หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ล้านล้านบาท เป็น 12.8 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีสัดส่วนถึง 78.6% จะเห็นได้จากหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รถยนต์/รถจักรยานยนต์ และบัตรเครดิต มีแนวโน้มขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฮิต: 327