ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ส่องหนี้สินครัวเรือนไทย

ปัจจุบันการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของคนไทยทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่อันดับที่ 13 ของโลก และอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชีย โดย ณ สิ้นปี 2561 หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 12.1 ล้านล้านบาท เป็น 12.8 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีสัดส่วนถึง 78.6% จะเห็นได้จากหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ที่อยู่อาศัย รถยนต์/รถจักรยานยนต์ และบัตรเครดิต มีแนวโน้มขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ฮิต: 326