สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 25 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

เงินบาทแข็งค่า ใครได้-ใครเสีย

ค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สถิติค่าเงินบาทแข็งที่สุดในเอเชีย 5.1 % เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่ค่าเงินบาทแข็งค่า มีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ อาทิเช่น ผู้นำเข้าได้รับประโยชน์จากการที่ต้นทุนสินค้าลดลง นักท่องเที่ยวไทยสามารถแลกเงินตราสกุลต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้มากขึ้น ผู้ส่งออกเสียประโยชน์เนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น จึงได้รับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศลดน้อยลง ในฐานะประชาชนไทยจึงจำเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทในปัจจุบัน เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

สถิติสาขา : การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฮิต: 708