สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 24 เมษายน 2563 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

สินค้าหลักของไทย...ส่งออกไป...ไหนบ้าง?

การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยเฉพาะภาคการส่งออกคิดเป็นประมาณเกินครึ่งหนึ่งของ GDP และส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หากเราหาคำตอบได้ว่า ควรทำอย่างไร กระตุ้นตรงไหนที่จะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยเติบโตไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำมากำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการขยายตัวในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อไปได้

สถิติสาขา : อุตสาหกรรม

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ฮิต: 99