แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

 

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

แรงงานต่างด้าวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของไทย

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นปัจจัยที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ประสบปัญหาขาดแคลนคนทำงาน และเมื่อมีความต้องการขยายกำลังการผลิตในประเทศให้สูงขึ้น แรงงานต่างด้าวจึงอาจเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของไทยได้

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่มา : สำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ธ.ค.62), สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : สถานการณ์ตลาดแรงงาน (ไตรมาส4/62), กรมการจัดหางาน

ที่มา : สถิติการทำงานคนต่างด้าว (ธ.ค.), กรมการจัดหางาน

ที่มา : บทความเรื่องแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมไทย “แต้มต่อหรือถ่อค้ำ”, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ฮิต: 96