สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

มะเร็งเต้านมหญิงไทย

วันมะเร็งเต้านมโลก “World Breast Cancer Day” ตรงกับวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 โรคมะเร็งที่เกิดจากผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงโสด หรือ แต่งงานมีลูกหลังอายุ 35 ปี จากรายงานองค์การอนามัยโลก ในปี 2561 พบว่า ผู้หญิงป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นอันดับ 1 จากมะเร็งทั้งหมด คือ 22.8 % และจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มะเร็งเต้านมหญิงไทยในปี 2561 หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม สูงถึง 48,562 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 9,400 คน และหญิงไทยเสียชีวิตมากด้วยโรคมะเร็งเต้านม ปี 2561 จำนวน 4,442 คน จากปี 2556 จำนวน 3,246 คน ซึ่งพบว่า ปี 2561 ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด 15 – 59 ปี จำนวน 2,601 คน รองลงมา 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,841 คน และจังหวัดที่มีหญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร 7,497 คน รองลงมา เชียงใหม่ 2,835 คน เชียงราย 2,017 คน บุรีรัมย์ 1,522 คน และอุบลราชธานี 1,432 คน ทั้งนี้ สาเหตุของมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่การปฏิบัติตัวที่ดีจะลด การเกิดมะเร็งเต้านม คือ เปลี่ยนแปลงอาหาร เช่น ลดพวกเนื้อสัตว์ลง ลดอาหารไขมันเลือกรับประทานอาหารผักหรือผลไม้ ควบคุมน้ำหนักมิให้อ้วน ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที งดบุหรี่ และแอลกอฮอล์

สถิติสาขา : สุขภาพ

วันที่ : ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ที่มา : จำนวนผู้ป่วย และรายจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : จำนวนการตาย และช่วงอายุ รายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ฮิต: 121