สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

สถานการณ์น้ำ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สถานการณ์น้ำ

สถานการณ์น้ำ

ในปี 2561 ต้นทุนทรัพยากรน้ำ ปริมาณน้ำผิวดินและน้ำบาดาลที่มีอยู่ ทั้งในรูปแบบของน้ำฝน น้ำท่า น้ำที่กักเก็บไว้ในแหล่งน้ำ และน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ แสดงถึงสถานะศักยภาพต้นทุนทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ รวมไปถึงน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการสุขาภิบาลที่เชื่อถือได้ สะอาด ปลอดภัย และทั่วถึง เพื่อสะท้อนภาพสถานการณ์ให้บริการสาธารณะด้านน้ำเพื่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนทั้งในพื้นที่ในเขตเมืองและเขตชนบท จากค่าตัวชี้วัดครัวเรือนในชนบทที่มีน้ำประปาใช้ต่อครัวเรือนในชนบททั้งหมด พบว่าประเทศไทยมีการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับครัวเรือนในเขตชนบทสำหรับภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้)ได้ในระดับที่ดีมากประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้มีค่าของตัวชี้วัดนี้ที่ ร้อยละ 94.89, 94.21, 92.80 และ 89.65 ตามลำดับ และครัวเรือนในเขตเมืองที่มีน้ำประปาใช้ต่อครัวเรือนในชนบททั้งหมด มีค่าตัวชีวัดอยู่ในระดับที่มีมากเช่นกันที่ร้อยละ 98.88, 98.05, 97.92, และ 97.80 ตามลำดับ และในส่วนของน้ำ อุปโภค-บริโภค ของประเทศไทย เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั่วประเทศ ประเทศไทยมีการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค 160 ลิตรต่อคนต่อวัน ซึ่งถือว่ามีปริมาณการใช้น้ำที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมเพียงเล็กน้อย ซึ่งภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีการใช้น้ำต่อคนมากที่สุดคือ 232 ลิตรต่อวันต่อคน ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ มีปริมาณการใช้น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ 112-136 ลิตรต่อคนต่อวัน

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๐ ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ฮิต: 145