สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

ผลกระทบจากการทำประมง ที่มีต่อสัตว์ทะเลหายากในไทย

การทำการประมงไทยประสบปัญหาจากการทำประมงในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งปัญหาหลัก คือ ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปริมาณสัตว์น้ำที่น้อยลง สัตว์น้ำหลายชนิดหายไป เนื่องจากเรือประมงมีจำนวนมาก และปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากได้มีการดัดแปลงเครื่องมือประมง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้น หรือนำเครื่องมือประมงชนิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เข้ามาใช้ทำการประมง(เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนลาก คานถ่าง อวนล้อมจับ อวนล้อมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก อวนช้อน-ยกปลากะตัก เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)) ทำให้มีการแย่งชิงทรัพยากรและแหล่งทำการประมงของชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงแตกต่างกัน สาเหตุหลักของปัญหาคือการทำการประมงมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ หรือภาวะ Overfishing ในน่านน้ำไทย ซึ่งส่งผลให้ให้ปริมาณสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์สัตว์ทะเลหลายชนิดๆลดลงตามไปด้วย จากรายงาน สถานภาพสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ.2560 มีการรายงานว่าสาเหตุของการเกยตื้นสำหรับเต่าทะเลและพะยูนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 74 และ 89 ตามลำดับ) เกิดจากเครื่องมือประมง โดยเฉพาะเครื่องมือประมงชายฝั่งได้แก่อวนลอย ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในขณะที่โลมาและวาฬมีสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่จากการป่วยตามธรรมชาติ (ประมาณร้อยละ 63) ซึ่งเป็นผลจากกการทำประมงที่มีมากเกินไปจนลุกล้ำพื้นที่ของสัตว์ทะเล และจำนวนอาหารตามธรรมชาติที่ลดลงที่ลดลง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๒๐ ตุลาคม 2563

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่มา : กรมประมง

ฮิต: 319