สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษชายแดน (10 จังหวัด) ในปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้มีงานทำ กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ว่างงาน พบว่า ผู้มีงานทำใน ปี 2562 ร้อยละ 97.90 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.02 สำหรับกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ร้อยละ 0.48 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.03 ขณะที่ผู้ว่างงาน ร้อยละ 1.62 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.01

อ่านต่อ...

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๒๑ ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ฮิต: 385