สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน) (ต่อ)

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

สถานการณ์แรงงานในพื้นที่ SEZ เขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษชายแดน (10 จังหวัด) ในปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้มีงานทำ กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ผู้ว่างงาน พบว่า ผู้มีงานทำใน ปี 2562 ร้อยละ 97.90 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.02 สำหรับกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล ร้อยละ 0.48 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.03 ขณะที่ผู้ว่างงาน ร้อยละ 1.62 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.01 ซึ่งผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม ในปี 2562 ใน 10 จังหวัด SEZ พบว่า ผู้ที่มีงานทำมากที่สุด คือ สงขลา จำนวน 853,807 คน (ร้อยละ 97.73) รองลงมา เชียงราย จำนวน 611,203 คน (ร้อยละ 99.01) และน้อยที่สุด ตราด จำนวน 172,428 คน (ร้อยละ 99.50) โดยกำลังแรงงานที่รอฤดูมากที่สุด คือ นครพนม จำนวน 3,301 คน (ร้อยละ 1.17) รองลงมา กาญจนบุรี จำนวน 3,162 คน (ร้อยละ 0.67) และน้อยที่สุด ตราด จำนวน 185 คน (ร้อยละ 0.10) และผู้ว่างงานมากที่สุด คือ สงขลา จำนวน 19,324 คน (ร้อยละ 2.20) รองลงมา นราธิวาส จำนวน 13,678 คน (ร้อยละ 4.12) และน้อยที่สุด ตราด จำนวน 767 คน (ร้อยละ 0.40) ส่วนอาชีพที่ผู้มีงานทำมากที่สุด คือ ด้านเกษตร ป่าไม้และประมง ร้อยละ 40.64 รองลงมา พนักงานบริการผู้จำหน่ายสินค้า ร้อยละ 18.94 คือ ด้านเกษตรกรรม การป่าไม้และประมง ร้อยละ 45.24 รองลงมา การขายส่ง การขายปลีก ร้อยละ 15.91 และน้อยที่สุด สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 1.73 ทั้งนี้ ตำแหน่งว่างมากที่สุด คือ เชียงราย จำนวน 2,145 คน และน้อยที่สุด สงขลา จำนวน 1,978 คน สำหรับการบรรจุงานมากที่สุด คือ สงขลา จำนวน 2,029 คน และน้อยที่สุด นครพนม จำนวน 303 คน

คำนิยาม

ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจ มีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้

1. ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลค่าตอบแทนที่มีลักษณะอื่นสำหรับผลงานที่ทำเป็นเงินสดหรือสิ่งของ

2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็นผู้ที่ปกติมีงานประจำ)

            2.1 ยังคงได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจ ในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน

            2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่าง ที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ

3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับ ค่าจ้างในวิสาหกิจหรือ ไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน

กำลังแรงงานที่รอฤดูกาลหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายคำนิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติจะทำงานที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจ ซึ่งทำกิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ

กำลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มี อายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบันหรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทกำลังแรงงานที่รอฤดูกาล

ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ แต่ได้หางาน สมัครหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์

2. ไม่ได้ทำงานและไม่มีงานประจำ และไม่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ

อัตราการว่างงาน หมายถึง อัตราส่วนของผู้ว่างงานต่อผู้อยู่ในกำลังแรงงาน แสดงเป็นค่าร้อยละ การคำนวณอัตราส่วนระหว่างผู้ว่างงานกับกำลังแรงงานซึ่งจะสะท้อนจำนวนผู้ไม่มีงานทำของประเทศ

ตำแหน่งงานว่าง หมายถึง ตำแหน่งงานที่นายจ้างแจ้งให้สำนักงานจัดหางานของรัฐจัดหาคนงานให้

ผู้ได้รับการบรรจุงาน หมายถึง ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุให้เข้าทำงานตามที่ต้องการโดยบริการของสำนักงานจัดหางานของรัฐ

 

สถิติสาขา : แรงงาน

วันที่ : ๒๑ ตุลาคม 2563

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ฮิต: 483